Globalumo ir lokalumo problema filosofinio mąstymo perspektyvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalumo ir lokalumo problema filosofinio mąstymo perspektyvoje
In the Journal:
Problemos. 2006, t. 69, p. 192-200
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LT2005 m. lapkričio 18 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Konferencijų salėje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija "Lokalinių kultūrų vieta globalizacijos procese", kurią organizavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos katedra. Šia konferencija buvo inicijuojama vieša poleminė diskusija su mokslininkais iš užsienio svarstant opius ir kartais įtemptus kultūros, socialinio gyvenimo bei politikos aspektus globalumo procesuose, apibrėžiama ir nužymima lokalinių kultūrų specifika, galimos globalumo procesų strategijos remiantis teoriniais bei praktiniais tyrimais. Socialinių teorijų ir jų santykio su galios klausimais analizė, tapatumų konstravimas (tautiškumas, etniškumas, lytis, bendruomenė, kitoniškumas/kitas, migracija) bei šiuolaikiniai socialiniai, politiniai ir kultūriniai judėjimai buvo pagrindinės konferencijoje nagrinėtos temos. Publikacijoje yra apžvelgiami Česlovo Kalendos, Tomo Kačerausko, Mintauto Gutausko, Krescencijaus Stoškaus, Vytauto Rubavičiaus, Arvydo Šliogerio, Mindaugo Kubiliaus, Yuliyos Biedashos, Vladimiro Fourso, Laimutės Jakavonytės, Aleksandro Dobrynino, Andrejaus Laurukhino bei Nijolės Lomanienės tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų bei diskusijų metu išsakytos mintys.Reikšminiai žodžiai: Globalumas; Lokalumas; Metacivilizacija; Postmodernus mą Stymas; Globalism; Localism; Metacivilization; Postmodern thinking.

ENOn 18 November 2005 the international scientific conference “The Place of Local Cultures in the Process of Globalization” was held in the conference hall of the Faculty of Philosophy of Vilnius University. The conference was organized by the Department of Philosophy of the Faculty of Philosophy of Vilnius University. The conference was aimed at initiation of a public polemic discussion with foreign scientists and discussion of relevant and, to a certain extent, tense aspects of culture, social life and politics in the processes of globalization, as well as definition of the specifics of local cultures and the potential strategies of global processes referring to theoretical and practical studies. The analysis of social theories and their relations with power, construction of identities (nationality, ethnicity, sex, community, otherness, migration) and the modern social, political and cultural movements were the main subjects, discussed at the conference. The publication presents an overview of the speeches, presented during the said international scientific conference by Česlovas Kalenda, Tomas Kačerauskas, Mintautas Gutauskas, Krescencijus Stoškus, Vytautas Rubavičius, Arvydas Šliogeris, Mindaugas Kubilius, Yuliya Biedasha, Vladimir Fours, Laimutė Jakavonytė, Aleksandr Dobrynin, Andrey Laurukhin and Nijolė Lomanienė and the ideas, expressed during the discussions.

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Globalizacijos percepcija Lietuvos filosofijoje / Gintautas Vyšniauskas. Kultūrų dialogas ir asmenybė / sudarytoja Dalia Marija Stančienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. P. 136-147.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4868
Updated:
2018-12-17 11:46:46
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: