General indicators of the economic development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
General indicators of the economic development
In the Journal:
Survey of the Lithuanian economy. 2006, nr. 2, p. 4-13
Keywords:
LT
Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama svarbiausių Lietuvos ekonomikos rodiklių analizė pradedant lentele, kurioje yra pastarųjų kelių metų svarbiausių indikatorių pokyčiai. Analizė tradiciškai pradedama bendrojo vidaus produkto metinių ir ketvirtinių duomenų palyginimu. Metiniai duomenys daugiau charakterizuoja ekonomikos augimo pasiekimus ir dalinai augimo ciklo fazes, o ketvirtiniai duomenys parodo BVP sezoniškumo bruožus. Pramonės rodikliai visumoje ir pagal atskirų produktų grupes analizuojami absoliučiais dydžiais, jų lyginamosiomis dalimis bendroje apimtyje, augimo tempais ir eksportuotos produkcijos dalimis. Analogiški vidaus prekybos ir paslaugų rodikliai apima tik sustambintas prekių ir paslaugų grupes. Investicijos Lietuvos ūkyje analizuojamos pagal atskiras ūkio veiklas atitinkamam laikotarpiui, taip pat pateikiama investicijų struktūra ir augimo kitimas. Tuo tarpu tiesioginės užsienio investicijos tradiciškai charakterizuojamos laikotarpio pabaigai, pagal investavimo kryptis į atskiras ūkio veiklas ir pagal pagrindines šalis - investuotojas. Užimtumo ir nedarbo ketvirtinių rodiklių pateikimas turi prasmę tame, kad jiems būdingi ypač dinamiški pokyčiai, o darbo jėgos, užimtųjų, bedarbių skaičiaus ir nedarbo lygio kompleksinė analizė pateikia kompleksinį darbo rinkos vaizdą. Vartotojų kainų indeksas dabartiniu metu sulaukia bene daugiausiai dėmesio. Jo pokyčiai visumoje ir pagal svarbiausias prekių grupes analizuojami atliekant palyginimus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ir su praėjusių metų gruodžio mėnesių. Tai atitinka skirtingus infliacijos vertinimo poreikius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos ūkis; Pramonė; Prekyba; Bendrasis vidinis produktas; Lithuanian economy; Industry; Trade; Gross Domestic Product.

ENThe article presents the most important analysis indicators of the Lithuanian economy, starting with a table which presents changes in the most important indicators over the past several years. Traditionally, the analysis starts with data comparison of annual and quarterly GDP. The annual data characterizes economic growth achievements and, partially, the phases of the growth cycle. The quarterly data shows GDP seasonality features. Industry indicators in general and in accordance with separate product groups are analyzed in absolute terms; their comparative parts in common dimension, growth tempo and share of exported production. Analogical indicators of domestic products and services include the grossed products and services groups. Investments in the Lithuanian economy are analyzed according to separate economic activities in respective periods. Whereas, traditionally, direct foreign investment is assessed at the end of a period according to the investment direction and separate economic activities and according to the major countries-investors. Presentation of employment and unemployment quarterly indicators has significance in the fact that they are characterized by especially dynamic changes, whereas the complex analysis of the labour force, employment, number of unemployed and level of unemployment presents a complex view of the labour market. Changes in the Consumer Price Index and the most important groups of goods are analyzed by carrying out a comparative analysis with the prior year’s respective period and with December of the prior year. This satisfied a number of various inflation assessment needs.

ISSN:
1392-3501
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4863
Updated:
2013-04-28 16:09:05
Metrics:
Views: 11
Export: