Naujai apie įmonių veiklos analizę : recenzija

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujai apie įmonių veiklos analizę: recenzija
Alternative Title:
New view on the analysis of enterprises activities
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 73, p. 111-113
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgiant į tai, kad aktyviai dalyvaudama tarptautinėse rinkose, Lietuva įsiliejo į ES bendrą rinką, taip pat didėja vietos rinkos dalyvių konkurencingumas. Įmonėms reikia padidinti sugebėjimus analizuoti bei realiai vertinti savo ir konkurentų finansinę būklę, veiklos raidą ir formuoti atitinkamas savo pozicijas. Savo monografijoje „Įmonių veiklos analizė. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas“ prof. J. Mackevičius teigia, įmonės veiklos analizė (ĮVA) – tai visapusis ir objektyvus įmonės veiklos, ūkinių procesų ir rezervų tyrimas, siekiant padėti pasiekti vadovybės numatytus tikslus. Atliekant ĮVA , nagrinėjama įvairių rodiklių dinamika ir struktūra, nustatomi jų ryšiai ir priklausomybė, nustatomi veiksniai, turėję įtakos rodiklių pokyčiams. Tokia informacija ypač aktuali dabar, kai padidėjo valdymo ir analitinio pagrindimo reikalavimai priimant sprendimus, poreikis nagrinėti esminius procesus, nuodugniau ištirti priežastinius ryšius, pirminius ir antrinius veiksnius, lėmusius rodiklių kaitą. Monografijoje autorius ypač akcentuoja ĮVA svarbą visoje įmonės valdymo sistemoje ir neapsiriboja įmonių faktinės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analize bei pabrėžia įmonių veiklos stabilumo ir perspektyvų analizės būtinumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Analizė; Finansinė analizė; Gamybinės veiklos analizė; Analysis; Financial analysis; Analysis of enterprise activity.

ENConsidering an active participation in international markets, during which Lithuania entered the EU common market, the competitiveness of local market participants has also been increasing. Enterprises need to increase their capabilities to analyze and realistically assess their and their competitors’ financial condition and development of activities, and to form their respective positions. In his monograph “Analysis of Enterprise Activities. Accumulation, Systemisation and Assessment of Information” (Įmonių veiklos analizė. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas), Professor J. Mackevičius states that the analysis of enterprise activities (AEA) is a comprehensive and objective research about the activities of an enterprise as well as its economic processes and reserves seeking to help achieve the objectives intended by the management. While performing the AEA, the dynamics and structure of various indicators is analyzed, their relations, dependency and factors having influenced the changes of indicators are established. Such information is especially relevant now, when the requirements for the management and analytic reasoning in decision making as well as the need to analyze the essential processes, to explore the causalities more comprehensively, the primary and secondary factors, which influenced the changes of indicators, have increased. The author of the monograph especially accentuates the significance of the AEA in all the management system of an enterprise and does not confine himself to the analysis of actual financial condition and activity results, and also emphasises the necessity for the analysis on stability and perspectives of enterprise activities.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4804
Updated:
2022-01-17 11:46:42
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: