The Idea of Europe constructed in the Lithuanian mass media

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Idea of Europe constructed in the Lithuanian mass media
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniai tyrimai politikos, socialinių mokslų, komunikacijos srityje išryškina šiandienės žiniasklaidos svarbą. Vis dažniau diskutuojama apie tai, kad žiniasklaida tampa priemone, sukuriančia pasaulio vaizdą, išryškinančia vykstančius įvykius, suteikiančia jiems prasmes. Europos tapatybės klausimais svarstantys mokslininkai dažnai vertina socialinius, kultūrinius, politinius ar ekonominius veiksnius nepakankamai skirdami dėmesio žiniasklaidos konstruojamam Europos tapatumui. Šio straipsnio tikslas – ištirti Europos įvaizdžius Lietuvos žiniasklaidoje. Atlikus kiekybinę ir kokybinę Lietuvos dienraščių turinio analizę, nustatyta, kad Europa žiniasklaidos diskurse pristatoma dvejopai: pirmiausia, ji siejama su Europos Sąjunga, jos institucijomis, Europos Sąjungos vykdoma politika, visų antra, Europa pristatoma kaip kultūrinis vienis, apžvelgiant kultūros paveldą, istoriją, pristatant šalis. Nemenka dalis žiniasklaidos pranešimų, siejamų su Europa, yra apie sportą, kas taip pat priskiriama pastarajai grupei.Tyrimas atskleidžia, kad apie Europą mąstome išryškindami skirtingas charakteristikas: 1) kalbame apie kultūras, šalis, žmonių grupes Europoje; 2) analizuojame Europos Sąjungą ir jos veiklą; 3) stebime sporto varžybas. Nors jau keletą dešimtmečių diskutuojama apie Europos tapatybę, nepavyko atrasti vieningo supratimo, nurodančio, kas turi būti įvardijama, kai kalbama apie ją. Nemaža dalis Europos tapatybės daugiasluoksniškumo yra nulemta ir žiniasklaidos perduodamų pranešimų, konstruojančių Europos supratimą naudojantis tvarkaraščio sudarymo vaidmeniu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žinios; Žiniasklaida; Visuomenė; Europa; Paveldas; Tapatumas; Pranešimai; Knowlege; Media; Society; Europe; Heritage; Identity; Messages.

ENContemporary studies in politics, social sciences and the communications sphere make clear the importance of the media. There is more and more discussion about how the media are becoming the force that presents people with a view of the world, explaining events as they happen, giving them meaning. Researchers looking into European identity questions often assess social, cultural, political or economic factors without giving sufficient attention to the identity of Europe as constructed by the media. The aim of this article is to analyse the image of Europe seen in Lithuanian media. After a quantitative and qualitative analysis of the contents of Lithuanian newspapers, it was determined that there are two images of Europe presented in the media discourse: first, it is linked to the European Union and its institutions, and with the political policies implemented by the European Union; second, Europe is presented as a cultural unit, an ensemble of cultural heritage and history manifested in separate countries. An example of this is the large amount of media coverage of European sport. The study revealed that in our thinking about Europe we distinguish various characteristics: 1) we talk about cultures, countries and groups of people in Europe; 2) we analyse the European Union and its activities; 3) we watch the sport programs. Although the European identity has been discussed for several decades, no consensus has been reached on how to describe that identity. A significant part of the complexity surrounding European identity is shaped by media reports that construct an understanding of Europe using the analogy of constructing a timetable.

ISBN:
8854804150
Related Publications:
Europietiškumo problema diskusijose apie lietuvišką nacionalinį identitetą / Eglė Rindzevičiūtė. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2002, Nr. 2 (9), p. 61-80.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4791
Updated:
2013-04-28 16:08:22
Metrics:
Views: 15
Export: