Teisiniai įrodinėjimo aspektai nagrinėjant mokestinius ginčus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisiniai įrodinėjimo aspektai nagrinėjant mokestinius ginčus
In the Journal:
Keywords:
LT
įrodinėjimas.
EN
Evidences; Tax disputes.
Summary / Abstract:

LTKaip kiekvieno teisinio ginčo, mokestinio ginčo išsprendimo laikas labai svarbus, kad būtų veiksmingai įgyvendintos subjektų teisės ir pareigos ir užtikrintas jų tinkamas gynimas. Atsižvelgdamas į tai ir norėdamas užtikrinti greitesnė bei objektyvesnį mokestinio ginčo nagrinėjimą, įstatymų leidėjas nustato įvairių priemonių: šių ginčų išnagrinėjimo ikiteisminio mokestinių ginčų nagrinėjimo institucijose terminus, įrodymų pateikimo taisykles ir pan. Tiriant mokestinio ginčo aplinkybes, kaip ir civiliniame procese, neretai būtina nustatyti, atkurti atitinkamas aplinkybes. Kad būtų tinkamai pritaikyta teisės norma ir mokestinėje byloje priimtas pagrįstas, teisėtas ir teisingas sprendimas, pirmiausia reikia nustatyti, ar mokesčių administratorius teisingai kvalifikavo ir vertino mokesčių mokėtojo veiksmus, apskaičiuojant ir mokant mokesčius į biudžetą. Šioje situacijoje tiek mokesčių administratorius, tiek mokėtojas savo teiginius paremia tam tikrais motyvais ir argumentais, kuriuos privalu pagrįsti. Apibendrinant, galima pasakyti, kad įrodinėjimas - mokestinių ginčų proceso instituto dalis. Juo turėtų būti suinteresuotos abi mokestinio ginčo šalys, t.y. jos turi būti aktyvios tiek nurodydamos argumentus ir motyvus, jų teigimu, pagrindžiančius vienokias ar kitokias išvadas, tiek pateikdamos tuos motyvus patvirtinančius įrodymus. Tinkamas ir aktyvus dalyvavimas įrodinėjant mokestinio ginčo metu leistų šalims veiksmingiau naudotis savo teisėmis ir taip prisidėti prie operatyvaus bei efektyvaus mokestinių ginčų sprendimo.Reikšminiai žodžiai: įrodinėjimas; Mokestiniai ginčai; Evidences; Tax disputes.

ENAs in case of any legal dispute, the time for resolution of a tax related dispute is very important, in order to ensure efficient implementation and protection of the rights and responsibilities of the parties. Taking the aforementioned into consideration and in order to ensure a quicker and more impartial examination of tax related disputes, the legislator establishes different measures: the time periods for examination of the disputes at the institutions of extrajudicial examination of tax related disputes, the rules for provision of evidence, etc.. When examining the circumstances of a tax related dispute, as in the case of a civil process, quite often it is necessary to identify and reproduce the corresponding circumstances. In order to be able to appropriately apply the legal norm and make a substantiated, legitimate and fair decision in the tax related case, first of all it is necessary to establish whether the tax administrator correctly qualified and evaluated the tax payer’s actions when calculating and paying the taxes into the budget. In the said situation both the tax administrator and the payer substantiate their statements by certain motives and arguments, which must be evidenced. To summarize, one can say that substantiation is a part of the institute of the process of tax related disputes. Both parties to a tax related dispute must be interested in substantiation, i. e. the parties must be active both when stating the motives and arguments, which, in their opinion, substantiate the conclusions and when providing the evidence, substantiating the said motives. Appropriate and active participation in substantiation when resolving a tax related dispute would provide the parties a possibility for more efficient use of their rights and contributing to a quick and efficient resolution of the dispute.

ISSN:
1648-7834
Subject:
Related Publications:
Administracinio proceso modelio paieškos Lietuvos teisės moksle / Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą / moksliniai redaktoriai Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Petras Ragauskas. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. P. 343-382.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4739
Updated:
2017-11-12 16:29:23
Metrics:
Views: 18
Export: