Priešinamoji konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešinamoji konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose
Alternative Title:
Opositional conjunction in the texts of scientific and publicist style
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2006, P. 182-188
Summary / Abstract:

LTKonjunkcija – tai žodžių junginių, sakinių arba teksto vienetų santykis. Apie konjunkciją dera kalbėti, kai akcentuojamas ne formalusis, o semantinis sakinių ryšys, kuris gali būti reiškiamas eksplicitiškai (jungtukais, jungiamaisiais žodžiais, įterpiniais, dalelytėmis ir kt.) ir implicitiškai (be siejamųjų žodžių. Straipsnyje aptartas eksplicitiškai reiškiamas priešinimo santykis. Svarbu ir tai, kad priešinamosios konjunkcijos rūšį ar porūšį dažnai lemia ne tik siejimo priemonės reikšmė, bet ir teksto sakinių turinys. Priešinimas paprastai suprantamas kaip dviejų skirtingų požymių tam tikru būdu gretinant pateikimas. Du skirtingi požymiai gali būti priešinami, jei jie yra įtraukiami į bendrą ontologinę ar pragmatinę klasę. Mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose priešinimo konjunkcija dažniausiai reiškiama jungtukais bet, o, tačiau, vis dėlto. Universaliausiai (ir grynosios priešpriešos, ir gretinimo, ir ribojimo, ir neatitikimo, koreguojamajai, ir turinio nutraukimo konjunkcijai mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose reikšti) vartojami jungtukai bet, tačiau. Publicistinio stiliaus tekstuose konjunkcijos raiška įvairesnė ir dažnesnė nei mokslinio stiliaus tekstuose.Reikšminiai žodžiai: Konjunkcija; Priešinimas; Grynoji priešprieša; Gretinimas; Ribojimas; Neatitikimas; Koregavimas; Turinio nutraukimas.

ENConjunction is relation between phrases, sentences or text units. Conjunction should be spoken of when not formal, but rather the semantic relation of sentences is emphasized, which can be expressed explicitly (by conjunctive and connective words, parentheses, particles, etc.) and implicitly (without any conjunctive words). Another important aspect is that the type or sub-type of contrasting conjunction is quite frequently determined both by the meaning of the means of relation and the content of the sentences in the text. The contrast is usually comprehended as presentation of two different characteristics by a certain way of comparison. Two different characteristics can be contrasted in case they are included into the common ontological or pragmatic class. In the texts of scientific and publicist style the conjunction of contrast is usually expressed by conjunctions “bet” (“but”), “o” (“and”), “tačiau” (“however”) and “vis dėlto” (“nevertheless”). The most universally used conjunctions (used for expressing the conjunction of pure contrast, comparison, limitation, variance, correction and disconnection of content in the texts of scientific and publicist style) are “bet” (“but”) and “tačiau” (“however”). In the texts of publicist style expression of conjunction is more diverse and frequent than in the texts of scientific style.

ISBN:
9984143368
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4691
Updated:
2013-04-28 16:07:20
Metrics:
Views: 29
Export: