B. Bitino knygos "Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas" stiliaus ypatumai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
B. Bitino knygos "Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas" stiliaus ypatumai: recenzija
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 17, p. 197-199
Keywords:
LT
B. Bitinas. Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - aptarti Bronislovo Bitino knygą "Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas" (2006), kaip mokslinio stiliaus tekstą, nagrinėti jo struktūrą, autoriaus indėlį į edukologijos mokslinio stiliaus normų sklaidą ir nustatyti individualiojo stiliaus požymius. Ši knyga nuo kitų darbų skiriasi tuo, kad siekiama išvengti asketinio stiliaus standarto. Joje teigiama, kad pažinimas yra gyvas procesas, apimantis tyrėjo ieškojimų nerimą, atradimo džiaugsmą ir sunkumus, kai reikia tiksliai ir logiškai aprašyti gautus rezultatus ar įrodyti iškeltas hipotezes. Autoriaus tikslas - įtikinti adresatą pateikiama mokslinio tyrimo logika, savo koncepcijos pagrįstumu, paveikti taip, kad jis taptų ne tik sąmoningas skaitytojas, bet ir imtųsi konkrečios veiklos, užtikrinančios pozityvius rezultatus. Šio veikalo raiškos priemonės, jo struktūra rodo kūrybinę sąveiką su adresatu, siekį sudėtingą informaciją pateikti taip, kad ji būtų paveiki ir keistų jau susiformavusį pasaulėvaizdį apie edukologinį tyrimą. Autoriaus komunikacinio dialogo tikslas - sąveika su skaitytoju, tikintis, kad pateikta koncepcija bus suprasta ir pritaikyta konkrečiame tyrime. Autoriui būdingas ypatingas tikslumas, santūrumas, pagrįstas griežta teiginių dėstymo logika. Autoriaus temperamentas atsiskleidžia hierarchinės prozos fragmentuose, kai siekiama pagrįsti ar įrodyti savo poziciją ir vartojami subjektyvaus vertinimo elementai. Ši glausta Bronislovo Bitino, filologo ir matematiko, stiliaus analizė - bandymas atskleisti mokslo žmonių kalbos savitumą ir jo santykį su mokslinio ir specialiojo stiliaus norma.

ENThe aim of the article is to discuss Bronislovas Bitinas’s book "Edukologinis Tyrimas: Sistema ir Procesas" (2006) as a text of scientific style, examine its structure, the author’s contribution into the dissemination of norms of educological scientific style and identify the characteristics of the individual style. The book is different from other works in the way that attempts are made to avoid the standard of ascetic style. It states that cognition is a live process, covering the anxieties of the scientist’s searches, the joy of discovery and difficulties, relating to the need for accurate and logical description of the obtained results or evidencing the raised hypotheses. The author aims at persuading the addressee with his logics of a scientific research and the well-grounded concept and thus making the addressee not only a conscious reader but also encouraging him to take specific action, ensuring positive results. The means of expression and the structure of the book show creative interaction with the addressee and attempt to present complicated information in the way it becomes persuasive and changing the already shaped worldview on the educological study. The aim of the author’s communicational dialogue is interaction with the reader with the hope that the presented concept is understood and adapted to a specific study. The author characterizes with exceptional accuracy and temperance, based by strict logics of presenting of statements. The author’s temperament is manifested in fragments of hierarchical prose, where attempts are made to substantiate or prove one’s position and elements of subjective evaluation are used. The said brief analysis of the style of Bronislovas Bitinas, philologist and mathematician is an attempt to reveal the peculiarity of the language of a man of science and its relation with the norm of the scientific and special style.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4688
Updated:
2018-12-17 11:46:34
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: