Vokiečių literatūra Kazio Puidos veiklos akiratyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokiečių literatūra Kazio Puidos veiklos akiratyje
Alternative Title:
Deutsche Literatur im Blickfeld der literarischen Tätigkeit von Kazys Puida
In the Journal:
Colloquia. 2005, 11, p. 87-98. Kazys Puida lietuvių literatūros moderninimo baruose
Keywords:
LT
Užsienio literatūra / Foreign literature.
Summary / Abstract:

LTĮvairiapusės Kazio Puidos literatūrinės, publicistinės veiklos dalis – vokiečių grožinės bei mokslinės literatūros vertimai, kūrinių recenzijos, poleminiai straipsniai. Savo „vokiškąja“ veiklos puse Puida aktyviai įsijungė į kultūrinį tarpukario Lietuvos diskursą – lietuvių skaitytoją siekiama supažindinti su kitų, ypač Europos, šalių literatūra bei estetine mintimi. Pažymėtina, kad gana intensyviai vyko ir vokiečių kultūros recepcija. Puida savo redaktorine veikla ne tik iniciavo vokiečių rašytojų kūrybos vertimus, bet ir pats pasižymėjo kaip vertėjas ir recenzentas. Ženkliausias jo įnašas į vokiečių literatūros recepciją – H. Sudermanno dramų vertimai. Žurnaluose Puida publikavo ir kitų vokiečių autorių trumpesnės apimties kūrinių vertimus. Tiesa, jų vos keletas, ir tie patys šiandien yra menkai težinomi, neminimi net vokiečių literatūros enciklopedijose. Versdamas ir recenzuodamas aktualią vokiečių literatūrą, Puida susidūrė su nelengva atrankos problema. Ir vis dėlto atrankos kriterijai daugiau ar mažiau aiškūs: recenzijos lietuvių rašytojui ir kultūros veikėjui buvo kartu ir puiki proga išreikšti savo ideologines ar estetines pažiūras, parodyti moralinę ar patriotinę poziciją. Puidą jaudino lietuvių ir vokiečių santykiai; nedavė ramybės ir Klaipėdos krašto tuometė padėtis ir ateitis. Kaip ryškėja iš kritinių bei publicistinių darbų, Puidai esminės buvo tradicinės vertybės. Jo nuostatos tarsi atėjusios iš Švietimo epochos – literatūra turinti auklėti, skiepyti, ypač jaunuomenei, pozityvius tautinius, dorovinius idealus.Reikšminiai žodžiai: Vokiečių literatūra; Recepcija.

ENA part of the diverse literary and publicist activities of Kazys Puida were translations of German fiction and scientific literature, reviews of different writings and polemic articles. With his “German” side of activities Puida was actively involved in the cultural discourse of the interwar Lithuania – attempts were made to get the Lithuanian reader familiarized with literature and aaesthetic ideas of other, especially European countries. It should be mentioned that the reception of German culture was also rather intensive. By his editorial activities Puida both initiated translations of German writers’ works and manifested as a translator and reviewer himself. The most significant of his contributions into the reception of German literature is his translations of H. Sudermann’s dramas. Puida also published translations of shorter works of other German writers in magazines. Truth be told, there were only several of them and they are little known today and not mentioned in any encyclopaedia of German literature. When translating and reviewing the relevant German literature, Puida faced the difficult problem of selection. However, his selection criteria are more or less clear: the reviews for this Lithuanian writer and culture figure were a splendid opportunity to express his ideological and aaesthetic viewpoint and show his moral and patriotic position. Puida was concerned with the relations between Lithuanians and Germans and worried about the future of Klaipeda area. As shown by his critical and publicist works, traditional values were of essence to Puida. His viewpoint might as well have come from the epoch of Renaissance – literature must foster and nurture positive national and moral values, especially to the youth.

ISBN:
9955475951
ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/467
Updated:
2018-12-20 23:03:59
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: