Hermeneutinės dekonstrukcijos link, arba diskursyviojo "post-" ir meninės tiesos pradų sąlytis : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hermeneutinės dekonstrukcijos link, arba diskursyviojo "post-" ir meninės tiesos pradų sąlytis: recenzija
In the Journal:
Kultūros barai. 2005, Nr. 5, p. 86-90
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamos konceptualios idėjos, sąvokos ir problemos, analizuojamos Vytauto Rubavičiaus knygoje Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas. Pradžioje glaustai aptariama, šio straipsnio autoriaus požiūriu, itin vertinga epistemologinė nuostata: kad šiuolaikinės filosofijos ir socialinių mokslų problemos turi būti interpretuojamos atsižvelgiant į kritinį santykį su vienomis ar kitomis klasikinėmis tradicijomis. V. Rubavičius, nagrinėdamas šiuolaikines postmodernizmo problemas, rekonstruoja hermeneutinę tradiciją. Kaip pažymi pats autorius, postmoderniajam diskursui sąlygišką vientisumą teikia tam tikras teorizavimo pobūdis, įvairių filosofinės analizės būdų, filosofinių bei kultūrinių kontekstų derinimo „stiliai“. Istorinio rekonstravimo principas suteikia aptariamai knygai būdingą privalumą: mažiau dėmesio skiriama vertinamiesiems aspektams, bet daugiau – nagrinėjamų diskursų panašumo ir skirtingumo elementams nustatyti. Skiriamos trys pagrindinės – a) postmoderniosios dekonstrukcijos, b) filosofinės hermeneutikos ir c) filosofinės meno tiesos sampratos – temos. Šios temos straipsnyje analizuojamos atsižvelgiant į epistemologinio pliuralizmo tezę, t.y. į šiuolaikinę filosofinių ir sociologinių diskursų įvairovę. Ši pliuralizmo padėtis, kaip teigiama straipsnyje, reikalauja naujai interpretuoti problemiškus tiesos ir meno santykio klausimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Postmodernybė; Diskursas; Hermeneutika; Dekonstrukcija; Postmodernity; Discourse; Hermeneutics; Deconstruction.

ENThis article examines the conceptual ideas, concepts and issues analysed in Vytautas Rubavičius book “Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas” [Postmodern Discourse: Philosophical Hermeneutics, Deconstruction, and Art]. First, the article briefly discusses a particularly valuable epistemological approach: issues in contemporary philosophy and social sciences should be interpreted with regard to their critical relation with one or other classical tradition. In examining contemporary postmodern issues, Rubavičius reconstructs the hermeneutic tradition. He notes that the relative integrity of the postmodern discourse derives from a certain way of theorizing, as well as the “styles” of combining various methods of philosophical analysis and philosophical and cultural contexts. The principle of historical reconstruction gives an advantage enjoyed by the reviewed book: less attention is paid to the evaluative aspects and more to identifying the similarities and the differences between the discourses that are analysed. Three main topics are distinguished: a) postmodern deconstruction, b) philosophical hermeneutics, and c) the concept of the philosophical truth of art. These topics are analysed with regard to the thesis of epistemological pluralism, i.e. the contemporary diversity of philosophical and sociological discourses. The article argues that this situation of pluralism demands a reinterpretation of the problematic relations between truth and art.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4625
Updated:
2018-12-17 11:38:48
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: