Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo ir finansavimo poreikis Kauno apskrityje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo ir finansavimo poreikis Kauno apskrityje
Alternative Title:
The Need for Development and Funding of Small and Medium Enterprises in Kaunas County
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 43-49
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LT[...] Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtojimo galimybės nuolat analizuojamos mokslinėje literatūroje, siekiant suvokti priežastis, trukdančias jo plėtrai šalyje, ir norint įvardyti galimus plėtros kliūčių šalinimo būdus. Apie SVV finansavimo ypatumus mažai kalbama, todėl būtina apžvelgti ir įvertinti galimus SVV Lietuvoje finansavimo būdus, parinkti priemonių (kaip ir kokiais finansavimo šaltiniais galėtų pasinaudoti pradedantysis ar verslą plėtojantis smulkusis ir vidutinis verslininkas) kompleksą. Siekiant išsiaiškinti pagrindines valstybės teikiamos paramos SVV formas bei ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo mastus, 2006 metais kovo mėnesį šio straipsnio autorės parengė ir atliko Kauno apskrities SVV tyrimą. SVV veikla sudaro gana didelę visos ekonominės veiklos dalį, o šio darbo galimybės ribotos ir neleidžia įvertinti SVV problemų Lietuvos mastu. Todėl šios srities plėtojimo bei finansavimo problemų apžvalgai Lietuvoje pasirinkta Kauno apskritis, tikintis, kad rezultatai padės įžvelgti SVV problemas visoje Lietuvoje. Duomenų analizei, rezultatų vertinimui bei pateikimui pasitelkta Microsoft Office paketo Excel programa. Darbo tikslas. Ištirti finansavimo priemonių prieinamumą SVV, nustatyti pagrindines kliūtis, su kuriomis susiduria SVV atstovai, spręsdami finansines problemas, įvertinti dabartinę SVV veiklos situaciją Lietuvoje ir Europoje. Tyrimo metodai: anketavimas, pokalbiai telefonu, individualus pokalbiai, duomenų sisteminimas ir apdorojimas, kiekybinė analizė. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Smulkusis ir vidutinis verslas; Finansavimas; Small and medium business (SME); SMe; Financial support; State support; SME promoting fund; Development.

EN[...] Ever since restoration of Lithuanian independence, opportunities pertaining to development of small and medium enterprises (SMEs) are continuously analyzed in scientific literature when striving to understand the causes impeding on development in the country and in order to name possible methods for elimination of such obstacles. Peculiarities pertaining to financing of SMEs are little discussed, thus it is necessary to review and assess possible SME funding methods in Lithuania and select the package of instruments (how and what sort of financing sources might be used by an SME who initiates or develops a business). In order to ascertain the key forms of state assistance for SMEs as well as the utilization scale of EU structural funds, the authors of this article prepared and delivered a research in Kaunas County in March 2006. SMEs comprise a rather immense part of the total economic activity and possibilities of this article are limited and do not allow for assessment of problems related to SMEs on the scale of Lithuania. Thus, in order to review development and financing problems, which are particular to Lithuania in this field, Kaunas County was chosen, anticipating that results would help gaining insight regarding problems pertaining to SMEs in the entire Lithuania. MS Excel was used for data analysis as well as assessment and supply of results. The aim of the research. To analyze accessibility of financial instruments to SMEs, to identify the key obstacles faced by SMEs when resolving financial problems, and to assess the current situation of SME activity in Lithuania and Europe. Methods of research: questionnaires, telephone conversations, face-to-face conversations, data systemization and processing, quantitative analysis.

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4611
Updated:
2018-12-17 11:46:28
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: