Individo tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individo tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijų
Editors:
Morkūnienė, Jūratė, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
318 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — I. Individo kultūrinio tapatumo sklaida (tarp tradicijos ir inovacijos) / Bronislovas Kuzmickas — 1. Apie individą ir tapatumą. Individas kultūroje. Socialinis ir kultūrinis individo tapatumai — 2. Tapatumas –tapatinimasis. Nuo patumo prie tapatumo. Nuo pasitikėjimo prie vertinimo. Tapatinimasis – rinkimasis — 3. Tradicijos ir inovacijos sąveika. Kultūrinė tradicijos raiška. Kultūrinė inovacijos raiška. Tradicija ir inovacija laiko perspektyvoje — 4. Kultūra – kultūros — 5. Kultūrinė individuacija — 6. Dabarties įtampos. Naujybės tarp dviejų „post“. Ką įgyjame, ko netenkame? Tradiciniai, netradiciniai, pakrikę tapatumai — 7. Individas kintančiame pasaulyje. Vidinė migracija. Daugiakultūrė aplinka — II. Socialinis tapatumas: prielaidos, pokyčiai, destrukcijos / Jūratė Morkūnienė — 1. Žmogiškasis tapatumas: filosofija ir metodologija. Tapatumų įvairovė. Tapatumo aiškinimo pagrindai. Mokslo paradigmos pasikeitimas. Pagrindinis aiškinimo metodas –integracija. Socialinės filosofijos tikslas — 2. Socialinio tapatumo prielaidos. Asmenybės samprata. Visuomenės kokybė. Kūrybinis potencialas. Antiasmenybė. Socialinio tapatumo bruožai. Socialinis tapatumas ir išsilavinimas. Tautinio tapatumo požymiai. Kalba kaip tapatybės ženklas. Socialinis saugumas ir socialinis tapatumas — 3. Žmogiškojo tapatumo destrukcijos. Socialinė atskirtis: entropijos dėsniai. Laimingumo ideologija — III. Žmogaus tapatumo ontologija: tarp substancijos ir asmens / Povilas Aleksandravičius —1. Tapatumas ir egzistencija — 2. Tapatumas ir esmė: substancialistinis tapatumo modelis — 3. Tapatumas ir individualumas. Individo tapatumas substancialistiniame modelyje. Konkrečios individualybės problema — 4. Tapatumas ir kitimas. Individo tapatumo dinamika: savybių kaita. Individo tapatumo dinamika: substancijos kaita. Individo tapatumo dinamika: egzistencija kaip santykis. Individo tapatumo branduolio klausimas — 5. Tapatumas ir sąmonė — 6. Tapatumas ir atmintis — 7. Atvirybė tikrovei kaip žmogaus tapatumo susidarymo variklis — 8. Savęs hermeneutika kaip žmogaus tapatumo susidarymo variklis — 9. Tapatumas ir santykis: asmuo. Dasein asmeniškumo problema. Asmens sąvoka ikikrikščioniškoje epochoje. Teologinė asmens sąvokos transformacija: asmuo kaip santykis. Ontologinis asmens sąvokos pagrindimas: nuo Boecijaus iki Tomo Akviniečio. Asmens sąvokos ir žmogaus tapatumo likimas — IV. Loginis racionalumas ir individo tapatumas / Rimgaudas Bubelis — 1. Logika ir individo tapatumai — 2. Matematinės aibių teorijos: individinių elementų atsisakymas — 3. Aristotelinė logika: individinių elementų ir individinio tapatumo sau grąžinimas — V. Globalizacija ir modernus subjektas / Algis Mickūnas — 1. Modernus/postmodernus subjektas — 2. Vertė — 3. Subjektas — Vardų ir sąvokų rodyklė.
Keywords:
LT
Asmuo; Individas; Individo tapatumas; Kultūrinis tapatumas; Socialinis tapatumas; Socialinė atskirtis; Tautinis tapatumas.
EN
Cultural identity; Cultural identoty; Individual; Individual identity; Lithuania; National identity; Person; Social exclusion; Social identity.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nušviesti individo tapatumą socialiniais ir kultūriniais požiūriais, parodant, jog pastarieji susieja individą su tauta ir valstybe, kartu pažymint, kad nuo individų tapatumo savivokos priklauso ir visuomenės, tautos, valstybės tapatumo savivoka ir savivertė. Pirmoji knygos dalis yra skirta individo kultūrinio tapatumo sklaidai. Apibūdinamas individo tapatumo kultūrinio ir socialinio aspektų tarpusavio ryšys, sklaidoma individo tapatumo struktūra ir formavimasis, parodant, kaip tai vyksta įvairiose kultūros srityse. Antrojoje dalyje nušviečiamos individo socialinio tapatumo prielaidos, pokyčiai ir destrukcijos. Aptariama žmogaus tapatumo filosofinio tyrimo metodologija, nustatomi tapatumo tyrimo kriterijai. Individo socialinio ir kultūrinio tapatumo sklaida parodė tapatumo sąvokos fundamentalumą filosofijoje ir logikoje, iš to plaukiantį būtinumą ją nušviesti platesniais konceptualiais bei istorinės raidos požiūriais, tuo parodant ir projektinės temos vietą bei svarbą bendresniame humanitarinių ir socialinių mokslų kontekste. Šiai tyrimo problematikai skirta trečioji dalis. Ketvirtojoje dalyje individo tapatumo problema interpretuojama loginio-matematinio racionalumo požiūriu, kuris specifiškai papildo pirmame skyriuje pateiktą informacinių technologinių inovacijų aptarimą. Monografija baigiama penktąja dalimi, kurioje nušviečiama individo tapatumo sampratos kaita globalėjančiame pasaulyje, priklausomai nuo šiuolaikinio mokslo duomenimis besiremiančių ontologijų ir moderniųjų/postmoderniųjų diskursų poveikio.

ENThe aim of the research is to disclose the identity of an individual in social and cultural aspects by demonstrating that the latter relate an individual with the nation and the state and pointing out that the self-concept and self-esteem of identity of society, nation and state depends on the self-concept of identity of individuals. The first part of the book is intended for the dissemination of cultural identity of an individual. Interrelation of cultural and social aspects of the identity of an individual is described, the structure and formation of the identity of an individual are dispersed demonstrating how it works in different fields of culture. The second part reveals the preconditions, changes, and destructions of social identity of an individual. The methodology of the philosophical research of human identity is discussed, the criteria of identity research are set. The dispersion of social and cultural identity of an individual indicated the fundamental nature of the conception of identity in philosophy and logic and the resulting necessity to reveal it in broader aspects of conception and historical development, thus demonstrating the importance and place of the project topic in the general context of humanities and social sciences. The third part is dedicated to the problems of the research. In the fourth part, the problem of identity of an individual is interpreted in terms of logical-mathematical rationality, which specifically supplements the description of IT innovation presented in the first chapter. The fifth and the last part of the monograph discloses the change of the conception of identity of an individual in the globalizing world depending on the effect of ontologies based on the data of modern science and modern/postmodern discourses.

ISBN:
9789955194545; 9789955194538 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45943
Updated:
2020-12-28 15:45:55
Metrics:
Views: 24    Downloads: 7
Export: