Algio Uždavinio Lietuvos kultūros tyrinėjimai: kultūrologinė komparatyvistinė dailės kritika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Algio Uždavinio Lietuvos kultūros tyrinėjimai: kultūrologinė komparatyvistinė dailės kritika
Alternative Title:
Algis Uždavinys' Lithuanian cultural studies: cultural theory and comparative art criticism
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Algis Uždavinys; Dailės kritika; Komparatyvistika; Kultūros kritika; Meninių vertybių registrai; Algis Uždavinys; Art criticism; Artistic values in registers; Comparative studies; Cultural criticism; Lithuanian comparative studies.
Keywords:
LT
Algis Uždavinys; Dailės kritika; Filosofija / Philosophy; Komparatyvistika; Kultūros kritika; Meninių vertybių registrai; Paveldas / Heritage.
EN
Art criticism; Artistic values in registers; Comparative studies; Cultural criticism; Lithuanian comparative studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Algio Uždavinio kultūros ir dailės kritika teorinių ir metodologinių lyginamųjų Lietuvos kultūros tyrimų problemų kontekste. Filosofas, menotyrininkas, kultūrologas, lyginamųjų civilizacijų studijų specialistas ir orientalistas daugiausiai domėjosi senosiomis civilizacijomis ir jų filosofiniu paveldu: Platonu, pitagoriečiais, stoikais, neoplatonizmu, senąja arabų kultūra, islamo istorija, filosofija ir mistika, senovės Egiptu ir Mesopotamija. Tačiau kartu A. Uždavinį domino moderni ir postmoderni Vakarų kultūra: filosofija, religijotyra bei menas. Straipsnyje atskleidžiamos svarbiausios A. Uždavinio teorinių pažiūrų ypatybės: kritiška nuostata klasikinės akademinės meno istorijos sampratos, schematizuotos, faktografinės, hagiografinės meno istorijos atžvilgiu, etnocentrizmo kritika, postmodernizmo ir pseudokonceptualizmo kritika. Paaiškinama dailės kritikos funkcijų šiuolaikinėje kultūroje samprata, dailės kritikos vertybių registrai. Apibendrinama, kad komparatyvistiniai tarpdalykiniai Lietuvos kultūros ir meno tyrinėjimai, kuriuose jungiamos filosofijos, antropologijos, kultūrologijos, sąmoningumo istorijos ir estetikos prieitys, atvėrė naujus lietuvių estetikos, menotyros, pasaulėvokos horizontus ir padėjo giliau pažvelgti į savo kultūros ir meno tradiciją. [Iš leidinio]

ENArticle deals with Algis Uždavinys' cultural theory and art criticism in the context of the theoretical and methodological problems that have been emerging in Lithuanian comparative cultural studies. As a philosopher, art critic, and a connoisseur of the comparative studies of civilizations and oriental cultures, Uždavinys focused on ancient civilizations and their philosophical heritage: Plato, Pythagoreans, Stoics, Neoplatonism, ancient Arabian culture, Islamic history, philosophy and mysticism, ancient Egypt and Mesopotamia. At the same time, Uždavinys was interested in modern and postmodern Western culture: philosophy, religion, and art. The article reveals Uždavinys' principal theoretical positions: a critical approach to the classical academic conception of art history, factual and hagiographical art history and its schematic interpretations, a critique of ethnocentrism, postmodernism, and pseudo conceptualism. The article explains Uždavinys' view on the functions of art criticism in contemporary culture and its different realms of value. It concludes that the comparative interdisciplinary studies of Lithuanian culture and art which combine the various approaches of philosophy, anthropology, cultural studies, history of ideas and aesthetics, reveal new perspectives on Lithuanian art, new aspects of the art world and are a relevant contribution to the studies of the Lithuanian cultural and artistic traditions. [From the publication]

ISBN:
9789955868552
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45613
Updated:
2018-12-27 11:19:49
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: