Donelaičio "Metai" : realizmas ir tautinis jausmas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Donelaičio "Metai": realizmas ir tautinis jausmas
Keywords:
LT
Epas; Gamta; Kristijonas Donelaitis; Literatūra; Pamokslas; Poetai; Poezija; Romantizmas.
EN
Epos; Kristijonas Donelaitis; Lithuanian Literature; Nature; Poetry; Poets; Romanticism; Sermon.
Summary / Abstract:

LTKristijono Donelaičio „Metai“ yra pirmasis ir lig šiol nepralenktas poetinis kūrinys lietuvių kalba. Jo pavadinimas artimas XVIII a. literatūrinei tradicijai, bet savo pobūdžiu tai savarankiškas veikalas. Parašytas nerimuotais hegzametrais, jis giminingas klasikinei literatūrai, bet savo turiniu gerokai nutolęs nuo jos. Pagrindinė jo tema, žemės darbai pagal metų laikus, artima Hesiodui ir Vergilijui, tačiau Donelaitis neseka aklai jokiu modeliu. Jo kūrinys yra visai originalus. Ir tai yra dėl to, kad Donelaitis savo „Metuose“, kurie priklauso aprašomajai poezijai, vaizduoja konkretų pasaulį ir gyvenimo būdą ir nesilaiko topinės kūrybos taisyklių. Straipsnyje nagrinėjami šio neeilinio kūrinio atsiradimą paaiškinantys faktoriai. „Metai“ lyginami su kitais didžiais XVIII a. kūriniais. Donelaičio atvejis apima baroką ir klasicizmą, o kartu romantizmą ir realizmą. Jo tekstą ypač pagyvina svetimžodžiai, iš liaudies perimti onomatopėjiniai jaustukai, vaizdingas kai kurių plūstažodžių pavartojimas, įvairiopi komiški elementai. Tuo jis priartėja prie realizmo. Donelaičio „Metai“ yra vienintelis savo rūšies kūrinys. Kaip moralizuojantis pamokslas ir beveik komiškas epas, jis realistinius vaizdus jungia su barokinėmis hiperbolėmis, skelbia „Teesie Tavo valia“ idėją ir kartu pasmerkia baudžiauninkų išnaudojimą. Ypač jis apeliuoja į tautinius jausmus dar kur kas prieš tautinio atgimimo judėjimo atsiradimą Lietuvoje. Dėl to Kristijoną Donelaitį galima laikyti lietuviško romantizmo pirmtaku.

ENKristijonas Donelaitis work Metai is the first and still the only poet work in Lithuanian. Its name is close to literary tradition of the XVIII century; however, by its nature it is an independent work. Written in hexameters without rhymes it is close to classical literature; however, by its nature this work is very far away from it. Its main topic, i.e. earthworks in different seasons is close to Hesiod and Virgil; however, Donelaitis is not implicitly following any model. His work is absolutely original. And this is due to the fact that Donelaitis in his work Metai, which belongs to the descriptive poetry, pictures concrete world and lifestyle, and does not follow rules of topical writing. The article analyses factors explaining the uprise of this extraordinary work. Metai is compared to other great works of the XVIII century. Donelaitis work involves baroque and classicism, and also romanticism and realism. The text is especially vitalised by loanwords, onomatopoeic interjections taken from the commons, usage of figurative vituperation, and various comic elements. This brings it closer to realism. Donelaitis Metai is one of the kind. As a moralizing sermon and almost comic epos, it connects realistic images with baroque hyperbolae, preaches the idea of Your will be done and at the same time condemns the exploitation of serfs. He especially appeals to national sentiments, doing that way before the rise of movement of national revival in Lithuania. This is the reason why Kristijonas Donelaitis can be treated as the predecessor of Lithuanian romanticism.

ISBN:
9955445297
Related Publications:
Kristijonas Donelaitis ir Antika / Dalia Dilytė-Staškevičienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 252 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45152
Updated:
2017-01-29 15:56:49
Metrics:
Views: 34
Export: