Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII-XVIII a. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII-XVIII a: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
231 lap., [47] iliustr. lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2004 metais Lietuvos istorijos institute. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Lietuvos istorijos institutas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Insignia and ceremonial of the rulers and high-ranking state and church dignitaries of the Grand Duchy of Lithuania in the thirteenth-eighteenth centuries Vilnius-Klaipėda [i.e. Vilnius] : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005 60 p
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – Lietuvos didžiojo kunigaikščio, aukščiausių valstybės pareigūnų (kanclerio, maršalo, etmono, iždininko ir vaivados) ir Katalikų Bažnyčios vyskupų insignijos bei valdžios ženklai. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti jų raidą bei funkcionavimą viešajame gyvenime. Uždaviniai – aptarti minėtų simbolių kilmę ir reikšmę; nustatyti laiką, kada jie įgavo simbolinę prasmę, bei tos prasmės pokyčius; atskleisti insignijų įteikimo tvarką per didžiojo kunigaikščio pakėlimo, pareigūnų skyrimo ir vyskupo konsekracijos ceremonialus; išsiaiškinti, kada ir kaip šie ceremonialai formavosi; atskleisti insignijų funkcionavimą politiniame, dvaro ceremoniale bei kasdieniame gyvenime. Lietuvos istoriografijoje didžiųjų kunigaikščių, pareigūnų ir vyskupų insignijos, išskyrus valdovų antspaudus, buvo netyrinėtos. Rengiant monografiją, sukaupti šaltiniai leido tirti ne pavienes insignijas ir jų funkcijas, bet insignijas kaip tam tikrą kompleksą. Atsiskleidė valdovo insignijų ryšys su pareigūnų ir vyskupų insignijomis. Išryškėjo tam tikras ceremonialo formų perimamumas. Paaiškėjo, kad valdžios insignijos yra ne tik daiktas, valdžios simbolis, bet ir tam tikras kultūros ženklas, atspindintis įvairių kultūrų (Rytų-Vakarų, katalikiškosios, musulmoniškosios, bizantiškosios) sąveiką, poveikį, tradicijas. [Iš leidinio]

ENThe object of research is insignia and ruling signs of the Grand Duke of Lithuania, high officials of the state (the Chancellor, marshal, hetman, treasurer and voivode) and bishops of the Catholic Church. The purpose of the study is to highlight their evolution and functions in public life. Objectives are to discuss the origin and meanings of the above symbols; to establish the time when they acquired their symbolic meaning and changes to that meaning; to reveal the procedure of granting the insignia through ceremonies of promotion to Grand Dukes, appointment of officials and consecration of bishops; to find out when and how these ceremonies were formed and to reveal functions of insignia in political, ceremonial and daily life. Insignia of Grand Dukes, officials and bishops, except for rulers’ seals have not been studied in the Lithuanian historiography. Sources collected while compiling the monograph allowed studying not only individual insignia and their functions for also insignia as a complex. It revealed the link between the ruler’s insignia with those of officials and bishops. Certain transferability of the ceremony was also highlighted. It turned out that rulers’ insignia were not only an object, a symbol of power but also a certain cultural sign reflecting interactions, effects and traditions of various cultures (East-West, Catholic, Muslim and Byzantine).

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4515
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 16
Export: