Research paper writing: the task dependency principle as a tool in developing learner independence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research paper writing: the task dependency principle as a tool in developing learner independence
In the Journal:
Kalbotyra. 2006, t. 56 (3), p. 130-136
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas užduočių sekos principo (USP) efektyvumas taikant jį anglų filologijos programos bakalauro studijų pakopos rašymo kurse. Iki šiol USP naudotas tik praktinei negimtajai kalbai mokytis. Jo esmę sudaro užduočių seka, kurioje paskesnė užduotis remiasi ankstesne. Susidūrus su studentų darbo grupėje motyvacijos problema, kai kiekvienas iš jų rašo individualų bakalauro darbą pagal pasirinktą temą, mėginta pritaikyti USP bei recenzavimo metodą („peer review“) darbui grupėje rašant mokslinio darbo įvadą. Swales‘o CARS modelio seka buvo šiek tiek pakeista, tarp sudedamųjų dalių įterptas studentų recenzavimas. Paaiškėjo, kad USP, taikytas kartu su recenzavimo metodu, yra labai efektyvus skatinant darbą grupėje, o kartu ugdo studentų motyvaciją rašyti pasirinktą individualų darbą. Sistemingas recenzavimo metodo taikymas padėjo studentams įsitraukti į kritikų / recenzentų vaidmenį. USP ir recenzavimo metodas paskatino studentus rašant darbus atsižvelgti į skaitytoją, suvokti save kaip akademinės bendruomenės dalį, poreikį laikytis vertingų akademinių normų. Jis taip pat perkėlė daugiau atsakomybės už mokymosi procesą studentui.Reikšminiai žodžiai: Mokslinio darbo rašymas; Užduočių sekos principas; Besimokantysis; Recenzavimo metodas; Research paper writing; The task dependency principle; Learner; Peer review.

ENThe article examines the effectiveness of the task dependency principle (TDP) as applied in the Bachelor's Degree English Philology Program Graded Writing Course. Until now the TDP has been used only for practical non-native language learning. Its essence is the use of task dependency, whereby a later task follows on from and depends on an earlier one. When motivation problems are encountered in student work group, when each one of them is writing an individual bachelor’s assignment according to their own choice of topic, it is attempted to apply TDP or the peer review method within the work group when the introduction is being written for each assignment. The Swales CARS model of dependency was modified to include peer review among its component parts. It has become apparent that TDP, applied along with the peer review method, is a very effective way of encouraging work in a group, and it also foments student motivation to write the chosen individual assignment. The systematic application of a peer review method helped students get involved as critics or the reviewee. TDP, along with the peer review method, encouraged students writing assignments to take account of the reader, and to see themselves as part of the academic community, with the need to uphold valuable academic norms. This method also transfers more responsibility for the learning process onto the student.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4497
Updated:
2018-12-20 23:09:16
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: