Vaidos Gulbinskienės daktaro disertacijos "Šaulių individualaus rengimo optimizavimas" recenzija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaidos Gulbinskienės daktaro disertacijos "Šaulių individualaus rengimo optimizavimas" recenzija: recenzija
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 92, p. 140-142
Recenzuojama disertacija: Šaulių individualaus rengimo optimizavimas [rankraštis] Kaunas, 2006. 155 lap.
Keywords:
LT
Vaida Gulbinskienė; Sporto mokslas; Šaulių rengimas.
EN
Vaida Gulbinskienė; Sport science; Sport shooters education.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama V. Gulbinskienės disertacija, kuri yra racionaliai struktūruota. Pirmoje dalyje autorė analizuoja šaulių individualaus meistriškumo ugdymo optimizavimo teorines prielaidas, kur sportininkų rengimą traktuoja kaip edukacinį vyksmą. Daromos racionalios įžvalgos į sportininkų rengimo ir parengtumo problemas. Iškeliamos ir deramai interpretuojamos šaulių rengimo ir parengtumo valdymo teorinės prielaidos. Antroje dalyje apibrėžiamos teorinės metodologinės nuostatos, pateikiamos išsamios tyrimų metodų charakteristikos, pristatytas daugiaplanis vienos alternatyvos eksperimentas. Trečioje ir ketvirtoje dalyse, taikant tyrimų metodų kompleksą – sisteminės teorinės analizės metodą, apklausą, stebėjimą, testavimą, daugiaplanį vienos alternatyvos eksperimentą, autorei sėkmingai pavyko ištirti elito ir Lietuvos šaulių rengimo ir parengtumo tendencijas, nustatyti šaulių individualaus rengimo ir parengtumo modelių veiksmingumą, sukurti šaulių ir parengtumo optimalų metamodelį. Autorė iškelia svarbią ir aktualią prielaidą, jog šaulių aktyvus dalyvavimas sudarant rengimo modelius, jų parengtumo analizė ir nuolatinis tolesnio rengimo koregavimas kartu su treneriu ir buvo ugdytinio bendradarbiavimo su ugdytoju saviugdos principo apraiškos modelis, leidęs asmenybei kryptingai tobulėti. Vertingiausia V. Gulbinskienės disertacijoje yra tai, kad ji sugebėjo pagrįsti didelio meistriškumo šaulių individualaus rengimo ir parengtumo optimalių metamodelių sandarą ir kad šio modelio principus galima taikyti ir sudarant individualų jaunimo amžiaus šaulio rengimo modelį.

ENThe review discusses V. Gulbinskienė’s rationally constructed thesis. In the first part, the author analyses theoretical premise for optimisation of individual development of shooters’ skills, when the training of shooters is interpreted as an educational process. Rational insights into problems of sportsmen’s training and qualification are made. The author raises and properly interprets theoretical premise for the management of shooters’ training and qualifications. The second part defines theoretical methodological attitudes, presents extensive characteristics of research methods and a multi-dimensional experiment of one alternative. In the third and the forth part, by applying a complex of research means, i.e. the method of systemic theoretical analysis, review, monitoring, testing, multi-dimensional one-alternative experiment, the author successfully managed to analyse tendencies in training and qualification of elite and Lithuanian shooters, identify the efficiency of the models of individual training and qualification of shooters, and develop an optimum meta-model of shooters and qualification. The author makes an important and topical assumption that shooters’ active participation in the development of training models, analysis of their qualification and continuous correction of further training together with the coach was the model of the manifestation of the self-education principle, which allowed purposeful development of personality. V. Gulbinskienė’s thesis is very significant for its grounding of the structure of optimum meta-models of individual training and qualification of high skilled shooters and allowing to apply the principles of this model when developing a model of training of younger shooters.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44802
Updated:
2018-12-17 12:24:29
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: