Barriers of school principal’s transformational leadership in change process : case study of Lithuanian schools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Barriers of school principal’s transformational leadership in change process: case study of Lithuanian schools
Alternative Title:
Mokyklos vadovo transformacinės lyderystės raiškos barjerai pokyčių procese: Lietuvos mokyklų atvejai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 3 (77), p. 52-64
Keywords:
LT
Transformacinė lyderystė; Mokyklos vadovas; Pokyčių įgyvendinimas; Transformacinės lyderystės barjerai.
EN
Transformational leadership; School principal; Implementation of changes; Barriers of transformational leadership.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – nustatyti mokyklos vadovo transformacinės lyderystės raiškos barjerus diegiant pokyčius mokykloje. Straipsnyje naudotas mokslinės literatūros analizės metodas. Straipsnyje pristatomas empirinis tyrimas remiasi atvejo studijos metodologine koncepcija, pateikiami duomenys surinkti dokumentų analizės ir pusiau struktūruoto interviu metu. Straipsnį sudaro trys dalys: pirmoje dalyje, remiantis mokslinės literatūros analize, išskiriami mokyklos vadovo transformacinės lyderystės raiškos barjerai atskirose pokyčio fazėse, antrojoje dalyje pristatoma vadovo transformacinės lyderystės raiškos vykstant pokyčiams mokykloje tyrimo metodologija, o trečiojoje dalyje – tyrimo rezultatų analizė. Atlikus empirinį tyrimą galima teigti, kad mokyklos vadovai tiek savo kasdieninėje veikloje, tiek diegdami pokyčius gali veikti kaip transformaciniai lyderiai, tačiau jų lyderystės raiška susiduria su tam tikrais vidiniais ir išoriniais barjerais. Pokyčio inicijavimo fazėje mokyklos vadovo transformacinės lyderystės raiška susiduria su šiais išoriniais barjerais: steigėjo reiškiamas pokyčio nesupratimas; kitų mokyklų neinovatyvumas ir visuomenės nepalankios nuostatos mokyklos atžvilgiu bei tam tikrais vidiniais barjerais: mokytojų pokyčio baimė, skepticizmu, nenoru prisiimti daugiau atsakomybės ir keistis patiems; mokinių abejingumu; tėvų reiškiamu pokyčio nesupratimu. Pokyčio įgyvendinimo fazėje mokyklos vadovo transformacinės lyderystės raiška susiduria su išoriniais barjerais: steigėjo nesidomėjimas mokykloje vykstančiu pokyčiu, išorinės mokyklos aplinkos nepalankumas pokyčiui bei vidiniais barjerais: mokytojų asmeninės nuostatos ir sustabarėjimas; mokytojų neigiamos nuostatos, susijusios su pokyčiu; nepagrįstos tėvų baimės.Pokyčio institucionalizavimo metu mokyklos vadovo transformacinės lyderystės raiška susiduria su šiais išoriniais barjerais: mokyklų finansavimo mechanizmų netobulumas; mažas išorinių institucijų palaikymas; konkurencinių mokyklų neigiama įtaka bei konkrečiais vidiniais barjerais: mokytojų nusivylimu, kad jiems nepavyksta; mokytojų nenorėjimu veikti kitaip. Palyginus mokslinėje literatūroje išskirtus ir empirinius išorinius mokyklos vadovo transformacinės lyderystės raiškos barjerus, galima teigti, kad tirtų mokyklų atveju mokyklų vadovai – transformaciniai lyderiai - vykdydami pokyčius mokyklose nesusidūrė su išoriniais barjerais, susijusiais su nacionaline švietimo politika ar mokyklos veiklos teisiniu reglamentavimu, tačiau įvardino papildomus išorinius barjerus: nepalankios visuomenės nuostatos mokyklos atžvilgiu, išorinės aplinkos nepalankumas pokyčiams ir kitų mokyklų neinovatyvumas bei jų daroma neigiama įtaka. Palyginus mokslinėje literatūroje pagalba išskirtus ir empirinius vidinius mokyklos vadovo transformacinės lyderystės raiškos barjerus, galima teigti, kad tirtų mokyklų atveju mokyklų vadovai – transformaciniai lyderiai - vykdydami pokyčius mokyklose nesusidūrė su vidiniais barjerais, susijusiais su skirtingų mokyklos bendruomenės narių interesų konfliktu, pasitikėjimo vieni kitais ir kompetencijos reflektuoti savo veiklą trūkumu, organizacinio mokymosi trūkumu. Tačiau naujų vidinių barjerų, kurie nebūtų išskirti remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, taip pat neįvardino. [Iš leidinio]

ENExpectations and requirements for school and school principals have changed a lot during the recent decades. A school principal becomes responsible not only for management of school as an institution (activity planning, organizing, staffing and controlling) but also for motivation of positive microclimate change, development of school as a learning institution, student achievements and etc. Therefore, the transformational leadership asserting in principal activities of school direction determination, concentrating school community for collective activities, building relationships among all members of the school community and etc. is essential for principal, who aims for successful work. School principal’s transformational leadership in the context of change process at school can be strengthened, supported or suppressed. The authors in this article determine the barriers that school principal’s transformational leadership faces in change process at school. The article consists of three parts: according to the analysis of scientific literature in the first part the barriers of school principal’s transformational leadership in separate phases of change are distinguished, in the second part there is the research methodology of principal’s transformational leadership expression and its barriers in change process at school presented and in the third part there is given the analysis of the research results. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.77.3.2771
ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44793
Updated:
2018-12-17 13:25:39
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: