Lauro Grajausko daktaro disertacijos "Jaunųjų (12–14 metų) orientacininkų rengimo modeliavimas taikant treniravimo priemonių ir metodų įvairovę" recenzija (socialiniai mokslai, edukologija 07 S) : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauro Grajausko daktaro disertacijos "Jaunųjų (12–14 metų) orientacininkų rengimo modeliavimas taikant treniravimo priemonių ir metodų įvairovę" recenzija (socialiniai mokslai, edukologija 07 S): recenzija
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 91, p. 156-158
Keywords:
LT
Lauras Grajauskas; Sporto mokslas; Orientacininkų rengimas.
EN
Lauras Grajauskas; Sport science; Orienteers.
Summary / Abstract:

LTYra pripažinta ir moksliniais tyrimais patvirtinta, kad sportas ir fizinis aktyvumas gali būti pozityvus vaikų sveikatinimo ir socializacijos veiksnys, tačiau neretai nurodoma, kad vaikų, o ypač paauglių, fizinis aktyvumas yra pernelyg mažas. Iškyla poreikis ieškoti patrauklių aktyvinimo metodų ir priemonių, darančių teigiamą įtaką vaikų ir paauglių fizinei bei psichinei sveikatai. Tokioms paieškoms ir nukreiptas Lauro Grajausko disertacinis tyrimas. Orientavimosi sportą darbo autorius pagrįstai traktuoja kaip dvejopą neformalų vaikų švietimo reiškinį: pirma, kaip sporto šaką, kurioje siekiama maksimalių sportinių rezultatų, ugdoma sportininko asmenybė; antra, kaip patrauklią, veiksmingą kūno kultūros ir turiningo poilsio priemonę sveikai, fiziškai pajėgiai, intelektualiai asmenybei ugdyti. L. Grajausko tyrimas skirtas jaunųjų orientacininkų rengimui modeliuoti ir yra atliktas laikantis pedocentristinės, į vaiką orientuotos, ugdymo paradigmos. Tai itin nauja metodologinė prieiga tiek edukologijoje, tiek ir sporto pedagogikoje. Orientacinis sportas, kaip ir sportavimo problema, L. Grajausko disertacijoje analizuojama atsižvelgiant į asmenybės ugdymą plačiąją prasme, o ne tik į lavinamąjį kontekstą. Todėl autorius siekė ne tik sukurti treniravimo metodiką, orientuotą į vaikų orientacinio sporto rezultatus, bet ir atskleisti sportininko kaip intelektualios asmenybės ugdymo galimybes. Tokį naują konceptualų požiūrį autorius grindžia neformaliojo vaikų švietimo uždaviniais, kai sporto šakos patrauklumas, priimtinumas vaikams tampa vienu iš svarbiausių kriterijų.

ENIt is universally acknowledged and scientifically proven that sports and physical activities can be a positive factor of children’s health and socialisation, however, it is usually emphasised that physical activities of children, and especially, teenagers, is not sufficient enough. The need to search for attractive means and methods to increase children’s activeness and to positively influence teenagers’ physical and mental health emerges. These are the searches Lauras Grajauskas’ thesis paper is focused on. The author interprets orienteering as a dual phenomenon of informal education of children: first of all, it is a sports science aimed at maximum results and development of a sportsman’s personality; second, it is an attractive and efficient physical culture and leisure means aimed at developing a strong and intellectual personality. L. Grajauskas’s research is intended for shaping the training of young orienteers and has been performed by adhering to the child education paradigm. It is a new pedagogical access in educology as well as in sports pedagogics. L. Grajauskas analyses orienteering as a sports issue with regard to the personality development in a wide sense. Therefore, the author not only tried to create a training methodology aimed at children’s orienteering, but to reveal possibilities for development of a sportsman as an intellectual personality. The author grounds this new conceptual attitude on the objective of children’s informal education, when the attractiveness of sport becomes one of the key criteria.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44663
Updated:
2018-12-17 12:24:28
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: