Lotos Bobrovos daktaro disertacijos "Universitetinių studijų kūno kultūros ir sporto specialybių studentų gyvenimo stiliaus projektavimas vertybinių orientacijų kontekste" (socialiniai mokslai, edukologija 07 S ) recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lotos Bobrovos daktaro disertacijos "Universitetinių studijų kūno kultūros ir sporto specialybių studentų gyvenimo stiliaus projektavimas vertybinių orientacijų kontekste" (socialiniai mokslai, edukologija 07 S ) recenzija
In the Journal:
Pedagogika. 2012, 107, p. 127-134
Keywords:
LT
Lota Bobrova; Studentai; Gyvenimo stilius; Vertybės.
EN
Lota Bobrova; Students; Life style; Values.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje pateiktos L. Bobrovos disertacijos įžvalgos. Pabrėžiamas disertacinio tyrimo tematikos ir disertacinio tyrimo išskirtinumas ir naujumas. Disertacinis tyrimas paliečia ir bando įvardyti naują tyrimų lauką edukologijoje – gyvenimo stiliaus projektavimo procesą. Autorė, remdamasi filosofinėmis, psichologinėmis, sociologinėmis bei edukologijos teorinėmis įžvalgomis, pristato naują teorinį konstruktą: procesinį-instrumentinį gyvenimo stiliaus modelį, konstruojamą vertybinių orientacijų kontekste. Gili ir tikslingai parinkta mokslo literatūros analizė apibrėžia aiškias tiriamąsias erdves, ir tai leido autorei teoriniu lygmeniu (taip pat ir praktiniu) atskleisti fenomeno horizontaliuosius ir vertikaliuosius tarpdisciplininius požymius bei ryšius. Tyrimo mokslinis naujumas siejamas su pirmu bandymu Lietuvoje sudaryti vertybinių orientacijų tyrimo analizės pagrindu kūno kultūros ir sporto specialybių studentų gyvenimo stiliaus charakteristiką. Kokybinio ir kiekybinio tyrimų derinimas padėjo giliau pažinti patį tyrimo objektą. Disertacinio tyrimo mokslinę vertę aktualizuoja tiriamo objekto kompleksiškumas, kuriame atskleidžiamas platus vertybinių orientacijų ir gyvenimo stiliaus sąsajų kontekstas, jų edukacinių prielaidų spektras. Atlikti tyrimai nuosekliai papildo vienas kitą, kuria vientisą tiriamo reiškinio loginį-semantinį „audinį“. Tai leido autorei atskleisti fenomenologinę teorinę bei empirinę procesinio-instrumentinio modelio esmę.

ENThe thesis presents the insights of L. Bobrova’s thesis. The exceptionality and novelty of the thesis theme and research are highlighted. The thesis research enhances and attempts to define a new field of research in educology, i.e. the process of shaping of life style. Based on philosophical, psychological, sociological and educological theoretical insights, the author presents a new theoretical construct: a process and instrumental model of life style constructed in the context of value orientations. A deep and expedient analysis of scientific literature defines clear areas for research, and allows the author to reveal the horizontal and vertical interdisciplinary features and relations at the theoretical level. The scientific novelty of the research is related to the first attempt in Lithuania to produce a characteristic of physical culture and sports students’ life style based on the analysis of value orientations. The combination of the qualitative and quantitative research helped better perceive the object of the research. The scientific value of the doctoral thesis is highlighted by the complexity of the research object, which reveals a wide context of relations between value orientation and life styles. The performed research consistently supplements each other. This enabled the author to reveal the phenomenological and empirical significance of the process-instrumental model.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44659
Updated:
2018-12-17 13:25:10
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5
Export: