Kristinos Samašonok daktaro disertacijos "Globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(is)" (socialiniai mokslai, edukologija 07S) recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristinos Samašonok daktaro disertacijos "Globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(is)" (socialiniai mokslai, edukologija 07S) recenzija
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 99, p. 114-119
Recenzuojama disertacija: Globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(sis) Šiauliai, 2009. 164 p.
Keywords:
LT
Kristina Samašonok; Globos įstaigos; Paaugliai; Ugdymas.
EN
Kristina Samašonok; Care home; Teenagers; Education.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje analizuojama Kristinos Samašonok daktaro disertacija „Globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(is)“. Išryškinamas darbo aktualumas – ši disertacija tiek socialiai reikšminga, tiek skaudi dėl šiuolaikinių aktualijų. Disertacinis darbas atstovauja moderniajai tyrimų sričiai, kai problemos sprendimui yra sukuriami ne tik empiriniai, bet ir fundamentalieji pagrindai. Veiklos teorijos taikymas disertacijoje pagrindžiamas teorine įžvalga, kad socialinio išmokimo procesas gali būti išmokstamas, o tai leidžia giliau suprasti adaptyvaus ugdymo(si) turinį, kuris teorinėje dalyje pristatomas analizuojant kompleksinį globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymo(si) modelį. Siekiant atskleisti adaptyvaus elgesio ugdymo(si) perspektyvą, pristatytas šiuolaikiškas holistinis teorinis požiūris į adaptyvaus elgesio ugdymo(si) per humanistinės pedagogikos ir psichologijos teoriją bei konstruktyvizmo teoriją. Remiantis tinkamu disertacijos teorinės dalies pagrindimu, autorė drąsiai modeliavo savo empirinio tyrimo metodologiją. Tyrimo rezultatai vertintini ypač palankiai, nes kruopščiai atliktų konstatuojamojo bei ugdomojo tyrimų rezultatai leido autorei įvertinti paauglio adaptyvaus elgesio ugdymo(si) tendencijas, išryškinti šio proceso kompleksiškumą. Ketvirtoje dalyje visi empirinio tyrimo pjūviai siejasi su teorinės metodologijos kontekstu. Pateiktos išvados gali būti naudingos ugdytojams, dirbantiems su socialinės atskirties grupių paaugliais.

ENThe review analyses Kristinos Samašonok’s doctoral thesis “Globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(is)” [Teaching/learning adaptive behaviour of teenagers living in child care houses]. The topicality of the work is highlighted. This thesis is socially significant and the same time painful with regard to the current topicalities. The thesis represents a field of modern research, when problems are solved not only empirically, but also fundamentally. The application of the theory of activity in the thesis is grounded on the theoretical insight claiming that the process of social learning can be learned, what enables to better perceive the content of the adaptive teaching and learning, which in the theoretical part is presented by analysing a complex model of the adaptive behaviour of teenagers living in child care houses. Seeking to reveal the prospect of the learning and teaching adaptive behaviour, a modern holistic attitude towards adaptive behaviour learning and teaching through humanist pedagogics theory of psychology and constructivism is presented. Based on the proper grounding of the theoretical part of the thesis, the author shapes the methodology of her empirical research. The results of the research have been evaluated favourably, because they allowed the author to evaluate the tendencies on the formation of adaptive behaviour of a teenager and to highlight the complexity of this process. The forth part of the empiric research is related to the context of the theoretical methodology. The presented conclusions can be useful to teachers working with teenagers from groups of social exclusion.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44656
Updated:
2018-12-17 12:56:26
Metrics:
Views: 5    Downloads: 4
Export: