Nepabaigtas ir nepabaigiamas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepabaigtas ir nepabaigiamas
In the Journal:
Teksto slėpiniai. 2005, Nr. 8, p. 62-79
Keywords:
LT
Proza / Prose; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas nepabaigtų rašyti literatūros kūrinių užbaigtumo klausimas. Remiamasi fenomenologine meno samprata: interpretaciniai kūrinio vaizdiniai siejami su tuo, kas objektyvu, esmiška, daiktiška. Literatūros kūrinys yra tai, kas atsiveria suvokėjui. Šia tyrėjo pozicija remiamasi analizuojant konkretų nepabaigtą kūrinį – lietuvių prozininko Ramūno Klimo romaną „Maskvos laikas“. Straipsnio autorius parengė spaudai šio kūrinio rankraštį. (Romanas išleistas 2005 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje.) Romano sumanymą ir teksto tapsmą (rašymą) teko aiškintis iš teksto variantų, darbo užrašų, interviu.: Romano „Maskvos laikas“ rankraščio ir jo rengimo spaudai analizė leidžia tvirtinti, kad šis nepabaigtas romanas iš esmės nepabaigiamas. svarstant klausimus apie romano „Maskvos laikas“ poetiką ir jo sąsajas su gyvenimu –sąlygiškas, atviras. Tokiame kontekste romano nederėtų įvardyti viena tema ar idėja. Romano estetinė struktūra – daugiasluoksnė, sudėtinga. Nepabaigtu „Maskvos laiku“ R. Klimas (dėl mirties) pabaigia tik savuosius beveik keturiasdešimt metų trukusius estetinius ieškojimus. Jis pristato skaitytojui istorinę XX amžiaus moderniojo romano patirtį. Literatūrologus šis romanas gali dominti kaip labai individuali lietuvių romano rašymo ir jo interpretavimo kritika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kritika; Romanai; Proza; Rankraščiai.

ENThe article discusses the question of completeness of unfinished literary works. The author relies on phenomenological concept of art: interpretative images of a text are linked to that, which is objective, essential, material. Literary work is that, which reveals itself to a perceiver. This research position underpins the analysis of specific unfinished work – a novel of Lithuanian prose writer Ramūnas Klimas – “Maskvos laikas” [Moscow time]. The author of the article has prepared for publication the manuscript of this work. (The novel was published in 2005 by Lithuanian writers’ union publishing house.) The concept of the novel and evolution of the text (writing) had to be inferred from alternative drafts, working notes, interviews. The analysis of the novel’s manuscript and its preparation for publishing leads one to claim that this unfinished novel, in principle, is impossible to finish. In reflecting on poetics of the novel “Maskvos laikas” and its relation to life, one can claim that it is conditional, open-ended. In this context, one should not frame the novel under one theme or idea. Aesthetic structure of the novel is multi-layered, complex. By writing unfinished “Maskvos laikas”, R. Klimas (due to his death) completes only his aesthetic quest, which lasted for almost forty years. He introduces to a reader historical experience of 20th century modern novel. Literary researchers might be interested in this novel for its very idiosyncratic manner of writing a Lithuanian novel and critically reflecting on its interpretation.

ISSN:
1648-6390
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/446
Updated:
2018-12-20 23:03:58
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: