Leaders for public administration : civil servants' education system in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Leaders for public administration: civil servants' education system in Lithuania
Alternative Title:
Vadovai viešajam administravimui: valstybės tarnautojų ugdymo sistema Lietuvoje
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2004, Nr. 4, p. 79-84
Keywords:
LT
Lyderio gebėjimai; Lyderis; Lyderystės gebėjimai; Lyderystės kokybė; Mokymasis visą gyvenimą; Tobulinimas; Ugdymas; Vadovai; Valstybės tarnautojai; Viešasis administravimas.
EN
Civil servants; Education; Leader; Leadership capabilities; Leadership qualities; Leadership quality; Life long learning; Lithuania; Managers; Public administration.
Summary / Abstract:

LTIntegracija į Europos Sąjungų, rinkų globalizacijos procesai, taip pat šiuolaikinės valstybės ir visuomenės raidos tiesioginė priklausomybė nuo socialinės, ekonominės, technologinės ir informacinės sistemų modernumo ir efektyvaus jų administravimo lemia tai, kad jauniems valstybės tarnautojams tenka ir ateityje teks svarbus vaidmuo. Šiandieninis valstybės tarnautojas negali būti tik administratorius, reguliuojantis verslo ir visuomenės santykius ir užtikrinantis nustatyti visuomenės gerovės standartų siekimų. Jis privalo inicijuoti procesus, kurie turėtų esminės įtakos visuomenės gerovei. Apibūdinti aplinkos pokyčiai lemia, jog aukštojo mokslo sistemoje naujai rengiami viešojo sektoriaus administratoriai turi ne tik suvokti valstybines sistemas, jų veikimo ir reguliavimo mechanizmus, mokėti administruoti, bet ir inicijuoti procesus pasinaudodami aplinkoje atsirandančiomis galimybėmis. Straipsnyje pristatomi empirinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, studijuojančių pagal viešojo administravimo programų, įgytus lyderio gebėjimus. Tyrimo metu nustatyta, jog būsimųjų vadybininkų geriausiai išreikštos lyderio savybės yra: gebėjimas save valdyti (57%); aiškių asmeninių tikslų turėjimas (56,5%);gebėjimas veikti aplinkinius (51%). Tačiau dalis savybių yra nepakankamai išreikštos. Pažymėtina, jog ypač mažai išugdyti gebėjimai, susiję su mokymusi visų gyvenimų, gebėjimas kūrybiškai perduoti savo patirtį ir žinias kitiems.Šiе trūkumai gali nulemti būsimųjų vadybininkų nepakankamų integracijų į naujai besiformuojančių ir besiplečiančią verslo ir valstybės valdymo praktiką. Trūkstamiems gebėjimams ugdyti reikalinga aukšta dėstytojų kvalifikacija, be kurios studijų procese pavieniai informacijos blokai yra perduodami studijuojantiesiems neugdant jų gebėjimų suvokti ir tikslingai panaudoti gaunamą informaciją. Tai yra ypač didelė problema aukštojo mokslo institucijoms, kuriose rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, būsimi įvairaus organizacinio lygmens vadovai, kurie priims sprendimus dėl valstybės institucijų ir verslo organizacijų veiklos. [Iš leidinio]

ENIntegration into EU, processes of market globalization as well as a direct dependence of contemporary state and society development on the modernity and efficiency of social, economic, technological and informational systems and their effective administration determine the fact that the role of young public servants will be of utmost importance. A contemporary public servant cannot perform functions of an administrator only regulating the relations between business and society and ensuring the pursuit of the established standards of public welfare. S/he should initiate processes that would have a fundamental impact on the public welfare. The above mentioned changes in the environment determine the type of public administrators trained in the higher education system: they have not only to be aware of state systems and mechanisms of their operation and regulation and to be able to administrate them but also to initiate processes employing the opportunities from the environment. The article presents the results of empiric research that reveal the gained leadership qualities of the students enrolled in the programme of public administration in Lithuanian institutions of higher education. The survey showed that best expressed qualities of leader are: self-management (57%), clearly defined personal ambitions (56.5%), ability to influence the people around (51%).However, there are qualities that are expressed much weaker. It is important to point out that skills related with life-long learning and ability to creatively convey their experience and knowledge to others are not appropriately developed. The lack of such qualities may result in insufficient integration of young public sector specialists into a modern practice of business and state management presently undergoing a stage of new formation and expansion. To develop the lacking qualities, lecturers of high qualification arc needed. Shortage of such qualification does not ensure an appropriate process. Therefore, separate information blocks are passed on the learners without developing their skills to understand and to purposefully apply the acquired knowledge. This problem is urgent in institutions of higher education where specialists of high qualification i.e. top level managers, who will make decisions in state institutions and business enterprises, are trained. [Text from author]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44560
Updated:
2018-04-30 20:23:10
Metrics:
Views: 1
Export: