Evidentiality in graduate student writing: a study of Lithuanian students' master's theses in English

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evidentiality in graduate student writing: a study of Lithuanian students' master's theses in English
Alternative Title:
Lietuvių magistrantų baigiamųjų darbų nuorodų anglų kalba vartojimo tyrimas
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2006, t. 1, p. 97-105
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje bandoma pažvelgti į kai kurias lietuvių studentų angliškai parašytų tekstų ypatybes. Tyrinėjamas nuorodų (anglų k. – evidentials) vartojimas magistro darbuose, siekiant suvokti, kaip magistrantai, pradedantieji mokslininkai, kuria mokslinį tekstą, kaip pateikia savo tyrimo rezultatus skaitytojui, patyrusiam mokslininkui, kaip sieja savo naujai sukurtas žinias su egzistuojančiomis mokslinėmis teorijomis. Lyginami taikomosios kalbotyros ir verslo vadybos sričių studentų darbai (po 10 magistro darbų iš kiekvienos srities). Tyrimo metodas sukurtas remiantis Hyland ir Tse (2004) metadiskurso modeliu, Swales (1986) citatų klasifikacija bei Berkenkotter ir Huckin (1995) intertekstualumo akademiniame diskurse samprata. Nustatyta, jog skirtingų disciplinų atstovai vartoja nuorodas šiek tiek skirtingai, pvz., taikomosios kalbotyros srities studentai magistro darbuose vartoja daugiau nuorodų, ypač siedami savo tyrimo rezultatus su kitais tyrinėjimais, o verslo vadybos studentai šiek tiek daugiau nuorodų vartoja pateikdami savo tyrimo teorinius pagrindus ir metodologiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Modalumas; Referencija (kalbotyra); Metadiskursas; Mokslinis stilius; Dalykiniai skirtumai; Evidentials; Referencing; Metadiscourse; Academic texts; Disciplinary differences.

ENThis article aims to have a look at the properties of some texts in English composed by Lithuanian students. The article analyses the use of evidentials in Master’s assignments, seeking to comprehend how Master’s students, novice scientists, compose scientific texts, how they present their research results to the readers, who are experienced scientists, and how they link their newfound information to existing scientific theories. The assignments compared were from students in the fields of applied linguistics and business management (10 Master’s assignments from each field). The research method was based on the meta-discourse model of Hyland and Tse (2004), the quotation classification of Swales (1986) and the concept of inter-textuality in academic discourse of Berkenkotter and Huckin (1995). It was ascertained that students in different disciplines use evidentials somewhat differently. For example, students in the field of applied linguistics use more evidentials in their Master’s assignments, making particular efforts to link their research results to those of other researchers, whereas students in the field of business management are more likely to use evidentials when stating their the theoretical framework and methodology of their research.

ISSN:
1822-5357
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4455
Updated:
2018-12-17 11:46:06
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: