Ignas Medžiukas - teisininkas, žurnalistas, pedagogas, lietuvybės puoselėtojas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ignas Medžiukas - teisininkas, žurnalistas, pedagogas, lietuvybės puoselėtojas
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. 2012, t. 16, p. 74-80. 16-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2012 m. gruodžio 6 d., pranešimai
Keywords:
LT
Emigracija; Ignas Medžiukas; Išeivijos istorija; Lietuvių emigracija; Lietuvių išeivija.
EN
Emigration; Emigration from Lithuania; History of emigrants; Ignas Medžiukas; Lithuanian emigrants; Lithuanian emigration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama teisininko, žurnalisto ir pedagogo Igno Medžiuko biografija bei svarbiausi veiklos bruožai. Remiantis archyvine medžiaga, I. Medžiuko korespondencija, publikuotais tyrimais ir periodine spauda siekiama supažindinti su I. Medžiuko gyvenimo istorija ir atskleisti svarbiausius profesinio gyvenimo faktus bei visuomeninės veiklos aplinkybes. 1930 metais baigęs Prienų gimnaziją dirbo Kauno matų ir prabavimo rūmuose, taip pat Vytauto Didžiojo universitete studijavo klasikinę filologiją, vėliau teisę. Antrojo Pasaulinio karo metais pasitraukė į Vokietiją, 1949 metais emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Čia dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė vadovėlius lituanistinėms mokykloms ir aktyviai publikavo tekstus Lietuvos kultūros ir istorijos temomis įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Ryšys su Lietuva niekada nenutrūko, nuolat laiškais bendravo su Lietuvoje gyvenančiomis giminėmis, domėjosi Lietuvos ir gimtųjų vietų likimu iki pat savo mirties 2009 metais Los Andžele. Tėvo darbus tęsė dukra Rita-Teresė Medziukaitė-Bureikienė. Ji taip pat įsitraukė į JAV lietuvių bendruomenės veiklą ir dirbo pedagoginį darbą Los Andželo mokyklose bei redagavo lietuviškus žurnalus. I. Medžiuko profesinė ir visuomeninė veikla prisidėjo prie Lietuvos vardo garsinimo. Tiesiogiai dirbdamas žurnalistinį darbą, rengdamas spaudai publikacijas istorijos ir kitomis temomis, rašydamas istorijos vadovėlius, I. Medžiukas svariai prisidėjo ir prie istorijos mokslo raidos Lietuvoje.

ENThis article presents biographical facts of the lawyer, journalist and educator Ignas Medžiukas, also including the most significant features of his work. Basing on the archives, I. Medžiukas correspondence, published researches and periodical press, it is aimed to introduce the life story of I. Medžiukas, and to reveal the most significant facts of professional life and circumstances of public activity. In 1930, after the graduation from Prienai gymnasium, he was working in Kaunas Measurement and Assay Office, also studying Classic philology (and, later, Law) in the Vytautas Magnus University. During the Second World War, he had moved to Germany, and in 1949 had emigrated to the United States of America. Here he was involved in public activities, was writing textbooks to Lithuanistic schools, and was active in publishing Lithuanian cultural and historical texts in various periodical publications. The connection with Lithuania was never broken, he was constanly exchanging letters with relatives living in Lithuania, and up to his death in 2009 in Los Angeles was interested in the destiny of Lithuania and native places. His works were continued by his daughter Rita-Teresė Medziukaitė-Bureikienė. She was also involved in the activity of Lithuanian community in the USA, was doing pedagogical work in Los Angeles schools, and was editing Lithuanian journals. Professional and public activity of I. Medžiukas had played a significant role in the promotion of Lithuanian name. Direct work in journalism, preparation of press publications on history and other topics, and writing of history textbooks had also allowed I. Medžiukas to contribute substantially to the development of history science in Lithuania.

ISSN:
2029-1566
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44475
Updated:
2017-04-19 08:31:23
Metrics:
Views: 4
Export: