Tikslo numatymo ir problemos formulavimo mokymas X klasėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikslo numatymo ir problemos formulavimo mokymas X klasėje
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2006, Nr. 10, p. 2-7
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas mokinio gebėjimas numatyti tikslą, formuluoti problemą, reikšti nuomonę ir ją pagrįsti argumentais. Mokiniai turi mokėti išsikelti tikslą, nes tikslas padeda nepasimesti medžiagoje, turėti aiškius orientyrus, kalbėti ir rašyti tik tai, kas padeda atsakyti į išsikeltą klausimą. Tikslo formulavimo gramatinė schema gali padėti rengiantis rašyti ir kalbėti. Mokant mokinius formuluoti tikslą, rekomenduojama remtis Bloom mokymosi tikslų klasifikacija, kuri gali būti vaizduojama kaip žinių ir gebėjimų laipteliai: žemiausioje pakopoje yra žinojimas, o tolesnėse pakopose – gebėjimai nuo suvokimo iki veiksmo. Aptariami tikslo formulavimo ypatumai kiekvienoje iš šių pakopų, pateikiant praktinius pavyzdžius. Antroje straipsnio dalyje nagrinėjama, kaip mokiniai turėtų būti mokomi kelti problemą ir ją formuluoti, skirti temos pavadinimą, temą, problemą ir pagrindinį teiginį. Problemos formulavimas atskleidžiamas remiantis konkrečiu pavyzdžiu, kuriame išryškinama problema, tikslas ir pateikiama argumentų tam tikslui paremti, taip pat iškeliami provokaciniai klausimai, kurie galėtų skatinti mokinių diskusiją, padėtų jiems reikšti savo nuomonę. Straipsnyje aptartos tikslo numatymo ir problemos formulavimo temos X klasės vadovėlyje integruoja visas kalbos vartosenos sritis. Jos svarbios ir rašytiniam, ir sakytiniam kalbėjimui, ir teksto suvokimui, ir klausymui, ir diskutavimui. Svarbiausia, kad mokinys įgytų dalykinio kalbėjimo ir dalykinio teksto rašymo įgūdžių ir visais atvejais nenukryptų nuo išsikelto tikslo.

ENThe article discusses a student’s ability to foresee a goal, formulate a problem, express an opinion and base such opinion by arguments. Students must be able to raise a goal to themselves, since a goal helps not to get lost in the materials, have clear guidelines and speak and write only the things, which help to answer the raised question. The grammatical scheme of formulation of a goal can assist in preparation for writing or speaking. When teaching the students to formulate a goal, it is recommended to refer to Bloom’s classification of objectives of learning, which can be represented as the steps of knowledge and skills: knowledge is at the lowest step, and the further steps represent skills from comprehension to action. The peculiarities of formulation of a goal are discussed in each of the levels by providing practical examples. The second part of the article examines the issues of how the students should be taught to raise and formulate a problem, create a title, subject, problem and the main statement for a topic. Formulation of the problem is revealed referring to a specific example, highlighting the problem, the objective and providing the arguments for reaching of the objective, also certain provocative questions are raised, which could encourage discussion and help the students to express their opinion. In the 10th form’s handbook the subjects of foreseeing of a goal and formulation of a problem, discussed in the article, integrate all the areas of use of the language, which are important for spoken and written language, for reading and listening comprehension and for discussions. The most important aspect is ensuring that the student acquires the skills of objective speaking and writing of objective text and does not deviate from the raised goal.

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4443
Updated:
2018-12-17 11:46:05
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: