Assessment of impact of changes in indirect taxes on macroeconomic indicators of Lithuania in context of other EU member states

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of impact of changes in indirect taxes on macroeconomic indicators of Lithuania in context of other EU member states
Alternative Title:
Netiesioginių mokesčių pokyčių poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams vertinimas kitų ES šalių kontekste
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 2 (27), p. 5-18
Keywords:
LT
Netiesioginiai mokesčiai; Pridėtinės vertės mokestis; Akcizo mokesčiai; Makroekonominiai rodikliai.
EN
Indirect taxes; Value added tax; Excise duties; Macroeconomic indicators.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo tikslas - išanalizuoti netiesioginių mokesčių pokyčių poveikį makroekonominiams rodikliams teoriniu aspektu ir įvertinti šį poveiki Lietuvos makroekonominiams rodikliams kitų ES šalių kontekste. Straipsnyje, siekiant įvertinti netiesioginių mokesčių pokyčių poveikį makroekonominiams rodikliams, sis poveikis detalizuojamas pagal dvi akcizo mokesčiais apmokestinamas produktų grupes: 1 ) alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius; 2) skystąjį kurą. Kadangi akcizo mokesčių tarifų keitimas daro poveikį jais apmokestinamų produktų kainoms, tyrime, pritaikius klasterinės analizės metodą, atliekamas ir akcizo mokesčių tarifų konvergencijos lygio ES šalyse vertinimas. Remiantis atliktos klasterinės analizės rezultatais nustatyta, kad ES šalių susigrupavimas klasteriuose pagal taikomų akcizo mokesčio tarifų cigaretėms (specifinį ir vertybinį elementus), bešviniam variklių benzinui, dyzeliniams degalams ir etilo alkoholiui nėra labai artimas geografiniam šalių išsidėstymui. Pakankamai didelis klasterių skaičius, pačiuose klasteriuose esančių šalių tik iš dalies artimas geografiniam išsidėstymui pasiskirstymas atspindi, kad analizuojami akcizo mokesčio tarifų dydžiai turi veiksmingos įtakos jais apmokestinamų produktų kainų skirtumams. Mažesnis akcizo mokesčių tarifų konvergencijos lygis atitinkamai gali lemti pasienio apsipirkimų išaugimą, dėl kurio prarandamos potencialios mokestinės pajamos. Vertinant pagal sudarytus BVP pokyčių priklausomybės nuo apskaičiuotų netiesioginių mokesčių pokyčių indeksų alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams bei skystajam kurių ir pagrindinių išlaidų lygties elementų modelius, nustatyti modelių įverčiai neleidžia patvirtinti, kad Lietuvoje, kaip ir Latvijoje bei Lenkijoje, netiesioginių mokesčių tarifų padidinimas galėjo turėti neigiamą poveikį BVP augimo tempams.Statistiškai reikšmingo ryšio tarp ketvirtinių netiesioginių mokesčių pokyčių indeksų ir BVP pokyčių nebuvimas taip pat pagrindžia pagrindinėje apmokestinimo teorijoje konstatuojamą išvadą, kad netiesioginių mokesčių tarifų padidinimas neturi poveikio BVP pasikeitimui. [...] Sudarytų modelių įverčiai rodo, kad Lietuva išsiskyrė iš kitų analizuojamų naujųjų ES šalių konteksto, nes PVM ir akcizo mokesčių tarifų padidėjimas dvejose akcizo mokesčiais apmokestintose produktų grupėse neturėjo poveikio importo pokyčiams. Tačiau Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje fiksuojamas stipresnis ar silpnesnis netiesioginių mokesčių poveikis importo pokyčiams atspindi, kad PVM ar akcizo mokesčių tarifų padidinimas gali turėti įtakos vartojimo mažėjimui, o lėtėjantis vartojimas - mažinti prekių ir paslaugų importo augimą. Vertinant netiesioginių mokesčių pokyčių poveikį investicijų pokyčiams, modelių įverčių dydžiai neleidžia teigti, jog PVM ir akcizo mokesčių tarifų padidinimas skystojo kuro atveju visose analizuojamose ES šalyse, išskyrus Vengriją, turėjo poveikį investicijų augimo tempams. Gauti daugialypės regresinės analizės rezultatai rodo, kad Lietuvoje ir kitose analizuojamose ES šalyse netiesioginių mokesčių pokyčiai, kuriuos aprašo apskaičiuoti ketvirtiniai netiesioginių mokesčių pokyčių indeksai dviem akcizo mokesčiais apmokestinamoms produktų grupėms, galėjo turėti neigiamos įtakos BVP, namų ūkių vartojimo išlaidų, importo pokyčiams. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the impact of changes in indirect taxes on macroeconomic indicators. The research this impact is elaborated focusing on two groups of products subject to excise duties: 1) alcoholic beverages and tobacco products; 2) liquid fuels. The order to estimate the impact of changes in indirect taxes on macroeconomic indicators the quarterly indexes of changes in indirect taxes on alcoholic beverages and tobacco products and liquid fuels were calculated. The order to reveal the impact of the rates of excise duties on the differences in prices cluster analysis was performed. The grouping of the EU member states into eight clusters by the excise duty rate applied on four analyzed products and the distribution of countries in these clusters only partially matching the geographical proximity of these countries reflect that the analyzed rates of the excise duties have a significant impact on the differences in the prices of products subject to such taxing. The obtained results of the multiple regression analysis show that in Lithuania and in other analyzed EU member states the changes in indirect taxes could have a negative impact on the changes in GDP, household consumption expenditure, and import. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Perskirstomasis pridėtinės vertės mokesčio vaidmuo Lietuvoje / Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė. Verslo sistemos ir ekonomika. 2014, Nr. 4 (1) p. 30-42.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44322
Updated:
2018-12-17 13:24:07
Metrics:
Views: 63    Downloads: 5
Export: