Besimokančio regiono savidiagnostinių gebėjimų plėtra kuriant strateginius mokymosi partnerystės tinklus : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Besimokančio regiono savidiagnostinių gebėjimų plėtra kuriant strateginius mokymosi partnerystės tinklus: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
166 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of self-diagnosis competence in learning region for the creation of strategic learning partnership networks Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006 56 p
Summary / Abstract:

LTMokslo, politikos, meno ir pilietinės visuomenės veikėjų diskusijose regiono plėtros problematika siejama su sparčiai plintančiomis žinių visuomenės idėjomis, globalizacijos, liberalios rinkos bei demokratijos procesų formavimosi, socialinio atvirumo, socialinių-kultūrinių srautų suintensyvėjimo, naujos žmonių tarpusavio elgsenos ir vertybių įtaka lokaliems-regioniniams reiškiniams. Atsiranda naujos regioninės plėtros perspektyvos, kaip atsakas į dabartines aktualijas, apimančias žinių vadybos – naujos teorinės ir praktinės veiklos srities aspektus, pabrėžiant strateginių mokymosi partnerystės tinklų susikūrimo ir naujų informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) reikšmę. Darbe nagrinėjamas regiono gebėjimas sukurti ir skleisti žinias remiantis konstruktyvistine epistemologine perspektyva, kuomet regioninė plėtra priklauso nuo dinaminės kilmės žinių. Analizuojant „besimokančio regiono“ paradigmos kaip naujo besikeičiančios regioninės plėtros perspektyvą, remiamasi kai kurių Europos Bendrijos (EB) besimokančių regionų patirtimi (kokybiniais atvejo tyrimais) kuriant strateginius mokymosi partnerystės tinklus, pastarųjų susiformavimo prielaidomis ir tvaraus funkcionavimo kritiniais sėkmės veiksniais. Remiantis tarptautinio lygio ekspertų-srities žinovų apklausos duomenimis buvo parengta savidiagnostikos priemonė / modelis, kuriuo siekiama ugdyti ir plėtoti įvairių socialinių-ekonominių veikėjų gebėjimus savarankiškai ir kritiškai vertinti regiono tinklo struktūrų atsiradimo ir susiformavimo galimybes, planuoti būtinas intervencijas, nustatyti kliūtis ir efektyviai naudoti turimas priemones tvariam strateginių mokymosi partnerystės tinklų funkcionavimui. [Iš leidinio]

ENScientific, political, art and civil discussions see the issue of regional development in connection with rapidly spreading ideas of knowledge society, globalisation, liberal market, the formation of democratic processes, intensification of socio-cultural tendencies, new human interbehaviour and the influence of values on regional phenomena. New regional development perspectives originate as a response to the topicalities of today that encompass knowledge management – aspects of a new theoretical and practical activity, highlighting the significance of the creation of strategic learning partnership networks and new information and communication technologies. The research investigates the ability of the region to develop the knowledge through constructivist epistemological perspective where the regional development depends on the knowledge of a dynamic origin. Analysing the paradigm of a learning region as a new perspective for a changing regional development, the reference is made to the experience of some learning regions of the European Community developing strategic learning partnership networks, assumptions of their formation and success factors. A self-diagnostic model was prepared based on the data of a survey of international experts seeking to develop the skills of various socio-economic figures to evaluate independently the possibilities of the appearance of regional network structures, to plan the necessary interventions, determine the obstacles and effectively use the available means for the functioning of strategic learning partnership networks.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4429
Updated:
2022-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 13
Export: