Inovacinio proceso valdymas pramonės įmonėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacinio proceso valdymas pramonės įmonėje
Alternative Title:
Management of the process of innovation in an industrial company
In the Journal:
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje inovacija traktuojama kaip procesas, apimantis tyrimą, rengimą, valdymą ir stabilų funkcionavimą siekiant gauti tam tikrą efektą. Tokį procesą valdyti tampa ypač sunku. Svarbiausi uždaviniai, kuriuos turi spręsti įmonės vadovai, - tai inovatyvumo kaip svarbios vertybės įtvirtinimas įmonės vertybių hierarchinėj e sistemoje, palankios inovaciniam procesui organizacinės elgsenos formavimas, inovacijų valdymo apskaitos tobulinimas. Inovacinio proceso valdymas įmonėje apima inovacijų komandos formavimosi, jos narių kūrybingumo atsiskleidimo sąlygų ir veiklos rezultatų apskaitos problemų sprendimo būdus. Straipsnyje nagrinėjama inovacinio proceso dalyvių organizacinė elgsena. Daug dėmesio skiriama inovacijų komandos formavimosi proceso analizei. Pateikti inovacijų komandai taikytini elgesio modifikavimo metodai. Atliktas tyrimas išorinių kūrybingumo atsiskleidimo sąlygų įtakos komandos psichologiniam klimatui įvairiose jos formavimosi stadijose nustatyti. Nagrinėti šie išorinių kūrybingumo atsiskleidimo sąlygų veiksniai: komandos nario vertinimas pagal išankstines sąlygas ir reikalavimus; komandos nario vertinimas pagal vertybių sistemą, susikurtą įmonės administracijos darbuotojo, kuruojančio komandos darbą; empatijos įgūdžių stoka. Nustatytos funkcijos, aproksimuojančios inovacijų komandų psichologinį klimatą jų formavimo, diferenciacijos, integracijos ir brandos stadijose. Funkcijų parametrų analizė rodo, kad, inovacijų komandai pereinant formavimo, diferenciacijos, integracijos ir brandos stadijas, išoriniai kūrybingumo atsiskleidimo sąlygų veiksniai daro vis didesnę įtaką komandos psichologiniam klimatui. Kuo daugiau susitelkusi komanda, tuo ji darosi nepakantesnė išoriniams kūrybingumo atsiskleidimo sąlygų dirgikliams. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Inovacijų komanda; Inovacijų valdymas; Kūrybingumas; Creativity; Innovation management; Innovation team; Innovations.

ENThe paper treats innovation as a process covering research, preparation, management and stable functioning seeking a certain effect. The key objectives for the company’s leaders include the establishment of innovation as important in the company’s hierarchical value system, the formation of organisational behaviour, and the improvement of the accounting of innovation management. The latter covers the solutions to the problems of innovation team formation, the conditions for the expression of creativity of its members and accounting of performance. The paper examines the organisational behaviour of the participants of the innovation process, analyses the process of innovation team formation, and presents the methods of behaviour modification. A study was carried out with a view to identifying the influence of the external conditions for the expression of creativity on the psychological climate of the team in various formation stages. The following factors were analysed: the evaluation of a team member according to preconceived conditions and requirements; the evaluation of a team member according to the value system created by the company’s administrative employee who is in charge of teamwork; the lack of empathy skills. The functions approximating the psychological climate of innovation teams in the stages of their formation, differentiation, integration and maturity were established. The analysis of function parameters shows that when the innovation team passes through the above stages, the external factors for the expression of creativity increasingly influence the psychological climate of the team. The more focused the team, the more they become intolerant of the external irritants to the conditions for the expression of creativity.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44230
Updated:
2018-12-17 13:23:54
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: