Kultūrinio turizmo organizavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinio turizmo organizavimas
Keywords:
LT
Aktyvus poilsis; Jūrinis turizmas Lietuvoje; Kultūrinio turizmo produktai; Kultūrinio turizmo ypatybės; Kultūrinis turizmas; Paslauga; Turizmas; Turizmo rinkodara; Turizmo rūšys; Turizmo verslas.
EN
Active relaxation, recreation; Business of tourism; Cultural tourism; Cultural tourism features; Cultural tourism products; Marine tourism in Lithuania; Service; Tourism; Tourism marketing; Types of tourism.
Summary / Abstract:

LTPritaikius paveldo objektus turizmui, galima sėkmingai panaudoti autentišką palikimą ir išsaugoti jį. ateities kartoms. Straipsnio užduotis - pateikti pagrindines turizmo žinias kultūros vadybininkams, įgyvendinantiems kultūros projektus bei atrandantiems sąsajų su turizmu. Kalbant apie kultūrinį turizmą, svarbu jį apsibrėžti, nusakyti galimas tikslines turistų grupes (poilsiautojai, giminių ir pažįstamų lankymas, dalykiniai turistai), turizmo elementus (transportas, apgyvendinimas, maitinimas). Kultūrinio turizmo organizavimas priklauso nuo turizmo verslo ir jo aktyvumo. Kultūriniu turizmu užsiima kelionių organizatoriai, turizmo didmenininkai, kelionių agentūros, gidai. Vieni iš pagrindinių traukos taškų daugumai Lietuvą lankančių turistų yra paveldo ir istorinės vietovės. Kita didelė pramogų sritis - įvairūs teminiai atrakcionų parkai, botanikos sodai ir mažesni pramogų centrai. Muziejai ir dailės galerijos yra įdomūs turistams, siekiantiems geriau susipažinti su kraštu. Didelė sritis turistinių pramogų susijusi tiesiogiai su kultūriniu turizmu – renginiai bei poilsio ir rekreacijos veiklos. Šalia jau aprašytų pagrindinių turizmo paslaugų yra daugybė papildomų paslaugas teikiančių institucijų: informacijos centrai, rezervacijos paslaugos, žiniasklaida, valstybinės bei savivaldos turizmo institucijos, turizmo mokymo struktūros. Straipsnyje taip pat nagrinėjami pagrindiniai turizmo bei kultūros organizacijų ryšius ir bendradarbiavimą lemiantys veiksniai, susiję su kultūra, verslu, finansais, visuomene, darbo jėga, teisės aktais, konkurencija, gamta.

ENAdaptation of heritage features to tourism can ensure successful usage of authentic inheritance and its preservation to future generations. The task of the article is to present basic knowledge on tourism to culture managers, implementing cultural projects and discovering connections with tourism. When speaking about cultural tourism, it is necessary to define it and to outline possible target groups of tourists (holidaymakers, visits to see relatives and friends, tourists travelling for business matters) and tourism elements (transport, accommodation, nourishment). Organization of cultural tourism depends on the tourism industry and its degree of action. Cultural tourism is a responsibility of tour operators, tourism wholesalers, travel agencies, and tour guides. One of the most attractive places to tourists visiting Lithuania are places associated with heritage and history. Another large field of entertainment includes various themed amusement parks, botanical gardens and smaller centres of entertainment. Museums and art galleries are interesting to those tourists, who want better acquaintance with the place. Big part of tourism entertainment is directly associated with cultural tourism, i.e. events and activities including relaxation and recreation. Close to already mentioned main tourism services are many additional institutions, i.e. information centres, reservation services, the Media, national and regional tourism institutions, and structures of tourism training. The article also analyses fundamental factors determining relations and cooperation between tourism and culture organizations, which are associated with culture, business, finances, society, labour, legislation, competition, and nature.

Related Publications:
Kultūrinio turizmo sritys ir jų ypatumai: kūrybingos veiklos modeliai / Vaida Ščiglienė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2014, t. 72, p. 141-157.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44178
Updated:
2017-01-29 15:55:33
Metrics:
Views: 29
Export: