Bažnyčios turtų administravimas Lietuvos Respublikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnyčios turtų administravimas Lietuvos Respublikoje
Alternative Title:
Administration of the church property in the Republic of Lithuania
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2011, 68, p. 114-128
Keywords:
LT
Bažnyčia; Bažnytinių turtų administravimas; Bažnytinės teisės kanonai; Bažnyčios misija; Bažnyčios turtai; Kanonai; Turto administravimas.
EN
Canons; Church legal canons; Church mission; Church property; Church property administration; Church; Property administration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Bažnyčios doktrina bažnytinių turtų atžvilgiu. Bažnyčiai, vykdančiai apaštališkąją misiją, reikalingos materialinės priemonės. tiek visas Bažnyčios magisteriumas, tiek bažnytinės teisės kanonai nurodo, kad dvasininkai kukliai naudotųsi materialinėmis gėrybėmis, kad visa bažnytinių turtų apskaita būtų skaidri ir juo naudojamasi nustatyta tvarka. Bažnyčios misija yra dvasinė, o materialinės vertybės reikalingos kultui, dvasininkams išlaikyti ir geriems darbams – šelpti vargšus. Kaip žinoma, Bažnyčia daug nusipelniusi globodama mokslą, meną ir kultūrą, ji yra įsteigusi universitetų. Straipsnyje aptariamos naujos institucijos, įsteigtos po II Vatikano susirinkimo – tai ekonomo institucija vyskupijoje, vyskupijos ekonominė taryba ir parapijos ekonominė taryba. analizuojamas pasauliečių vaidmuo, administruojant bažnytinius turtus. KTK keliolika kanonų įpareigoja, kad Bažnyčios turtų administratoriai laikytųsi tos šalies civilinių įstatymų, jeigu šie neprieštarauja prigimtinei teisei. Lietuvos Respublikoje buvo sprendžiama bažnytinio turto grąžinimo problema. mūsų šalies įstatymai pripažįsta juridinio asmens statusą religinėms bendruomenėms, jeigu jos pateikiamos užregistruoti įstatymų numatyta tvarka. [Iš leidinio]

ENChurch doctrine concerning church property is discussed in this article. the Church needs material means in implementing its apostolic mission. Church magisterial and legal canons declare that priests use material wealth modestly. Transparency and a determined order should exist in all accounts of all church property. The mission of the church is based on spiritual values; material ones are needed to maintain the cult, the priests and do good works – to support those in need. Church did much to support science, art and culture. It established many universities. The article also discusses the new institutions, established after the IInd Vatican meeting: the activity of a purser in the Diocese, economical services in the Diocese and economical services in the parish. The role of ordinary people in administrating Church property is also touched upon. Several canons require that the administrators of Church property obey the civil laws of that country, if they do not contradict the birthright. Inescapably, we face the problems of property return in the Republic of Lithuania. the laws of the democratic Republic of Lithuania consider religious communities as juridical persons. The main laws of civil authorities provide information about the return of Church property and its use for the Church. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Sutartys su Šventuoju Sostu : retrospektyva ir dabartis / Kazimieras Valančius. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2002, t. 21, p. 287-299.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44168
Updated:
2021-01-27 16:32:59
Metrics:
Views: 1
Export: