Integruotų vietos plėtros strategijų atitikimo LEADER metodui vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotų vietos plėtros strategijų atitikimo LEADER metodui vertinimas
Alternative Title:
Integrated local development strategies assessment to fulfilment the LEADER method
In the Journal:
Keywords:
LT
Integruota vietos plėtros strategija; Kaimo plėtros veikėjai; Kaimo vietovės pokyčių strateginis valdymas; LEADER metodas; Vietos veiklos grupė.
EN
Actors; Integrated local development strategy; LEADER method; Local action group; Rural development; Rural development actors; Strategic management of changes in rural areas.
Summary / Abstract:

LTIntegruotos vietos plėtros strategijos turinio sudėtiniai elementai ir jų turinys, priklausomai nuo to, kiek tinkamai jie suformuluoti, kiek juose išreikšti LEADER metodo principai, motyvuoja arba nemotyvuoja vietos plėtros veikėjus įsitraukti ir dalyvauti rengiant, įgyvendinant vietos plėtros strategiją. Pritaikius mokslinės literatūros, dokumentų analizės ir sintezės, lyginamosios analizės, turinio kokybinės analizės, sisteminimo, grafinio vaizdavimo metodus pasiektas išsikeltas tyrimo tikslas - nustatytos integruotų vietos plėtros strategijų turinio elementų, siekiant išpildyti LEADER principus, tobulinimo sritys. Straipsnyje išanalizuoti vietos plėtros strategijų ypatumai, nustatytos lyginamosios sritys, vietos veiklos grupių vertinimo kriterijai. Atliktas Kauno regiono integruotų vietos plėtros strategijų atitikimo LEADER metodą vertinimas, nustatyti integruotų vietos plėtros strategijų turinio elementų formavimo dėsningumai, stiprybės ir silpnybės, identifikuotos integruotų vietos plėtros strategijų turinio tobulinimo metodinės priemonės. [Iš leidinio]

ENThe components of the content of the integrated local development strategy and their contents, depending on how adequately they are formulated and to what extent the principles of the LEADER method are expressed in them, motivate or demotivate local development players to become involved in the preparation and implementation of the local development strategy. Adaptation of the methods of the analysis and synthesis of scientific literature and documents, comparative analysis, content qualitative analysis, systematisation, graphical imagery helped to achieve the defined aim of the study, i.e. to identify the areas of integrated local development strategy content elements, seeking to fulfil the principles of LEADER, to be improved. The paper analyses the peculiarities of local development strategies and identifies comparative areas as well as the criteria for the evaluation of local action groups. The paper carried out the evaluation of conformity of Kaunas Region integrated local development strategies to the LEADER method, identified the regularities of the formation of integrated local development strategy content elements, strengths and weaknesses, as well as the methodical means to improve the content of integrated local development strategies.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44038
Updated:
2018-12-17 13:23:34
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: