Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie polskie y litewskie", dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė su skaitmenine faksimile : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie polskie y litewskie", dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė su skaitmenine faksimile: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2006, t. 8, p. 359-364
Keywords:
LT
Lenkų kalba / Polish language.
Summary / Abstract:

LT1647 m. išėjusios jėzuito Jono Jaknavičiaus Ewangelie polskie y litewskie – pirmosios katalikiškos evangelijos lietuvių kalba, išleistos atskira knyga ir išlikusios iki mūsų laikų. Jaknavičiaus verstos Evangelijos buvo bene svarbiausias Vilniaus vyskupystės bažnytinis tekstas. Tai labai reikšmingas veikalas katalikybės sklaidai Lietuvoje: nuo XVII a. vidurio iki XVIII a. pabaigos išleista apie 30 pataisytų ir papildytų Jaknavičiaus Evangelijos leidimų. Ši knyga buvo svarbi rytinio raštų kalbos varianto ir apskritai rašomosios kalbos sklaidai. Vienintelį išlikusį 1647 m. Ewangelie polskie y litewskie egzempliorių, saugomą Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, spaudai parengė Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus darbuotoja Milda Lučinskienė. Dokumentinį leidimą ir kompaktinį diską su skaitmenine faksimile išleido Lietuvių kalbos instituto leidykla. Labai gerai, kad prie kokybiško ir skoningo spausdintinio leidinio pateikiamas ir skaitmeninis dokumentinio leidimo variantas. Į kompaktinį diską dar įdėtos lenkiškos ir lotyniškos rankraštinės maldos, įrištos konvoliute po Ritvale Sacramentorum. Knyga susideda iš dviejų dalių: rengėjos Mildos Lučinskienės glausto bet informatyvaus įvadinio straipsnio „Jonas Jaknavičius ir 1647 metų katalikiškos Evangelijos lietuvių kalba“ ir pačių Evangelijų faksimilės bei perrašo. Visas dvylikos skyrelių įvadas išverstas į lenkų kalbą. Lietuviškoji perrašo dalis komentuojama.Reikšminiai žodžiai: Religinė literatūra; Dokumentinis leidimas.

ENThe “Ewangelie Polskie y Litewskie” by Jesuit Jonas Jaknavičius, published in 1647 is the first Catholic gospels in the Lithuanian language, published as a separate book and remaining to the present day. The gospels, translated by Jaknavičius are the most important church texts of Vilnius Bishopric. It is a very important work for dissemination of Catholicism in Lithuania: about 30 supplemented and amended publications of Jaknavičius’s gospels were published from the middle of the 17th century till the end of the 18th century. The book was important for the dissemination of the Eastern variant of the written language and the written language as such. The only remaining copy of “Ewangelie Polskie y Litewskie” of 1647, preserved in the library of Kaunas University of Technology, was prepared for printing by Milda Lučinskienė, an employee of the Department of Language History and Dialectology of the Institute of the Lithuanian Language. The documentary publication and the compact disc with the digital facsimile was issued by the publishing house of the Institute of the Lithuanian Language. The high-quality and tasteful printed publication is also accompanied by the digital version of the documentary. The compact disc also contains the Polish and Latin manuscript prayers, recorded in the convolute after the Ritvale Sacramentorum. The book consists of two parts: the brief and informative introductory article by compiler Milda Lučinskienė “Jonas Jaknavičius ir 1647 Metų Katalikiškos Evangelijos Lietuvių Kalba” and the facsimile and transcriptions of the gospels. The introductions to all the twelve chapters are translated into Polish. To the Lithuanian part of the transcriptions comments are provided.

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4402
Updated:
2020-07-21 15:37:19
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: