Roberto Keturakio kūryba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Roberto Keturakio kūryba
Publication Data:
[Kaunas] : Naujasis lankas, 2011.
Pages:
461 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pradžios žodis — Vietoje įvado — I. Biografija. Ties ištakomis. „Nemuno“ vingiuose. Su Kauno menininkais. „Mes visuomet esame tik galimybė. Bet didelio kelio ir didelio tikslo...“ — II. Kūrybos pasaulyje. Poetinio pasaulėvaizdžio linkmės. Lyrinio pasaulio savitumas. Ankstyvoji poeto kūryba. Rinkinys „Saulėtekis kely“. Būties stebuklo išgyvenimas – „Balti sparnai“. Poeto pašaukimas. Moralinė ir etinė programa – „Saulabroliai“. Tapatybės paieškos – „Atspindžiai“. Priešybių sankirtos – „Vėluojančiųjų gatvė“. Kitas pasaulis – „Veidą matau“. Būties labirintas – „Kas mirksnį visur“. Lyrinės poemos keliu. Moteriškumo atspindžiai poemose „Kas stogais mėnulį vejasi, mergaite?“ ir „Ledynmečio periodas“. „Trys lelijos šventam Kazimierui“. Erdvės poetika – „Amžinai laikinai“. Tautos būtis – „Krintantis vakaro paukštis“. Paguodos žodis – „Neverk, mano broli, neverk“. Meilės potyriai – „Erškėtrožė ant Santakos delno“. Išminties šviesa – „Ir niekad vėlai“. Pasaulio vizija: džiaugsmas ir atsisveikinimas – „Nuprausti mėnesienos“. Atsigręžus į priešistorę: poema „Jotvingiai“. Tarp magijos ir realybės: literatūrinių pasakų rinkinys „Ahasferas“. Romanas „Kulka Dievo širdy“ — Apibendrinimas — Summary — Roberto Keturakio kūrybos rinkiniai — Literatūros sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvių poezijos istorija; Kauno; Literatūrinė biografija literatūrinis gyvenimas.
EN
History of Lithuanian poetry; Literary biography; Literary life in Kaunas.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas - apžvelgti poeto Roberto Keturakio asmenybės ir kūrybos bruožus, ryškiausias jo poezijos ir prozos tendencijas. Siekiant suvokti kūrėjo meninio pasaulėvaizdžio specifiką bei jo pokyčių gaires, į jį žvelgiama chronologiniu aspektu, rinkinius aptariant pagal jų pasirodymo eiliškumą. Aptariant kūrinius, derinamos įvairios metodologinės prieitys – G. Bachelard'o psichoanalizės, G. Dessons, Ch. Batteux, R. Barthes'o teksto suvokimo ir skaitymo koncepcijos, kurios pasitelkiamos tada, kai jų būtinybę suponuoja pats kūrinys. Monografijoje siekiama aptarti pagrindines Roberto Keturakio kūrybos temas, poetikos savitumą, meninio mąstymo linijas, lyrinį jo eilėraščio modelį. Nemaža dėmesio skiriama poeto biografijai: jo vaikystės ir jaunystės pasauliui, kūrybinių interesų laukui, laikotarpio politinių ir visuomeninių aplinkybių kontekstui, taip pat - meninės veiklos kryptims, darbuojantis viename populiariausių XX a. 7-9 dešimtmečio literatūrinių Lietuvos leidinių – „Nemune“. Šie siekiai suponavo tradicinę monografijos struktūrą: pirmojoje jos dalyje aptariama poeto biografija, antroji skirta kūrybos, poezijos ir prozos, analizė.

ENThe monograph aims to overview the features of personality and works of poet Robertas Keturakis as well as the key trends in his poetry and prose. In order to perceive the specifics of the creator’s artistic worldview and the guidelines of its changes, it is viewed from the chronological aspect and collections are discussed according to the order of their appearance. When discussing works, various methodological approaches are combined – G. Bachelard’s psychoanalysis, G. Dessons’, Ch. Batteux’s, R. Barthes’ text perception and reading concepts, which are referred to when their need is supposed by the work. The monograph aims to discuss the main topics of Keturakis’ works, distinction of poetics, artistic thinking lines, and the lyrical model of his poem. A lot of attention is paid to his biography: his childhood and youth worlds, the field of creative interests, the contemporary context of political and social circumstances, and the directions of artistic activities when working for one of the most popular 1960s–1980s Lithuanian literary publications “Nemunas”. These objectives supposed the traditional structure of the monograph: the first part discusses the poet’s biography and the second part focuses on the analysis of creation, poetry and prose.

ISBN:
9789955036722
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43851
Updated:
2014-01-23 22:20:28
Metrics:
Views: 2
Export: