Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2011

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2011
Alternative Title:
Agriculture and food sector in Lithuania 2011
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012.
Pages:
198 p
Contents:
Pratarmė — I. Lietuvos agrarinis sektorius ES kontekste — 1. Žemės ūkio pasiekimai ir prioritetinės vystymo kryptys / Rasa Melnikienė — 2. ES ir nacionalinė parama Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtrai / Artiom Volkov — 3. Žemės ūkio ištekliai — Žmogiškieji ištekliai / Dalia Vidickienė — Žemės ištekliai / Gediminas Kuliešis — Finansavimo šaltiniai / Jeronimas Kraujelis — II. Lietuvos žemės ir maisto ūkis bendrojoje rinkoje — 1. Prekybos žemės ir maisto ūkio produktais pokyčiai šalies rinkoje / Albertas Gapšys — 2. Užsienio prekyba žemės ir maisto ūkio produktais / Tamara Petuchova, Audronė Laskauskienė — 3. Žemės ir maisto ūkio produktų konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkose — Grūdai / Vidmantas Bradūnas — Pienas / Deiva Mikelionytė — Mėsa / Albertas Gapšys — Cukriniai runkeliai / Viktoras Vaikutis — Bulvės / Ingrida Lukošiutė — Daržovės / Ingrida Lukošiutė — Vaisiai ir uogos / Laura Petrauskaitė-Senkevič — Rapsai / Vidmantas Bradūnas — III. Žemės ir maisto ūkio struktūriniai pokyčiai — 1. Bendroji žemės ūkio produkcija / Irena Kriščiukaitienė, Virginia Namiotko — 2. Žemės ūkio ir maisto pramonės subjektų struktūra / Aldona Stalgienė — 3. Ūkių veiklos rezultatai / Arvydas Kuodys, Vaidotas Kučas, Rima Daunytė — 4. Maisto produktų ir gėrimų gamybos įmonių veiklos rezultatai / Aldona Stalgienė — 5. Alternatyvių žemės ūkiui verslų plėtra kaimo vietovėse / Erika Ribašauskienė — Žuvininkystės sektoriaus apžvalga / Viktoras Vaikutis, Vilija Girgždienė — Reziumė — Summary — Santrumpos.
Keywords:
LT
Agrarinis sektorius; Žemės ūkio plėtra; Žemės ūkio ištekliai; Maisto pramonė; Žuvininkystė; Bendroji rinka.
EN
Agrarian sector; Agricultural development; Agricultural resources; Food industry; Fisheries.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio ir maisto sektoriui tenka 7,4 proc. Lietuvos ūkyje sukurtos bendrosios pridėtinės vertės, daugiau kaip 14 proc. visos šalies užsienio prekybos apyvartos, užtikrinamos darbo vietos beveik dešimtadaliui dirbančių gyventojų. Siekiant didinti žemės ūkio konkurencingumą, palaikyti žemdirbių pajamas, mažinti socialinę atskirtį tarp kaimo ir miesto gyventojų, tausoti aplinką, ūkio subjektams teikiama ES ir nacionalinio biudžeto parama. 2011 metais lėšų dalis, skirta žemės ūkiui finansuoti, sudarė 2728 mln. Lt, o tai 5 proc. daugiau nei 2010-aisiais. 2011 metais iš Lietuvos eksportuota žemės ūkio ir maisto produktų už 11 565 mln. Lt (19,1 proc. daugiau nei 2010-aisiais), importuota už 9568 mln. Lt (19,9 proc. daugiau ). Užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais balansas nuo 2004 metų, kai Lietuva tapo ES nare, teigiamas. 2011 metais, palyginti su 2010-aisiais, jis padidėjo 264 mln. Lt – iki 1997 mln. Lt. [...] Svarbiausiu pastarųjų metų įvykiu Lietuvos kaimo gyvenime reikėtų laikyti esminį kaimo gyventojų užimtumo struktūros pokytį. Iki 2006 metų daugiausia kaimo gyventojų dirbo žemės ūkyje, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose, o nuo 2006-ųjų – paslaugų sektoriuje (išskyrus 2008 m., kai daugiau dirbo pramonės ir statybos sektoriuose). Ekonominės veiklos įvairinimo kaime svarbą ir būtinybę pastaraisiais metais lemia darbo vietų žemės ūkyje mažėjimas. Netgi kaimo vietovėse ūkininkavimas nebėra vyraujanti ekonominė veikla. [...] Tolesnės vystymosi perspektyvos žemės ūkio ir maisto sektoriui yra palankios. Augant pasaulyje žemės ūkio ir maisto produktų paklausai ir kainoms, didėja suinteresuotumas plėsti gamybos apimtis. Prielaidas tam sudarytų didesnės investicijos į ūkių modernizavimą, darbo našumo kėlimą, veiklos ir produktų pateikimo vartotojui optimizavimą. [Iš leidinio]

ENAgriculture and food sector accounts for 7.4% of the total gross value-added created in the Lithuanian economy, comprises more than 14% of the total foreign trade turnover, guarantees workplaces for nearly one tenth of the employed population. Aiming to increase the competitiveness of agriculture, to support farmers’ income, to reduce social disjuncture between rural and urban population, to save the environment, economic entities are supported from the EU and national budgets. In 2011 the funds for agriculture made up LTL 2,728 million i. e. 5% more than in 2010. In 2011 the export of agricultural and food products totalled LTL 11,565 million (19.5% more than in 2010), while the import amounted to LTL 9,568 million (19.9% more). Starting 2004 (when Lithuania joined the EU) the balance of foreign trade of agricultural and food products was positive. In 2011, as compared to 2010, it increased by LTL 264 million and reached LTL 1,997 million. [...] The most important changes were going in the structure of rural population employment. Until 2006 the largest share of rural population was involved in agriculture, hunting, forestry and fisheries, but since 2006 this share in services has become higher (except the year 2008 when this share in industry and construction was higher). In these latter years the decreasing number of population involved in the agricultural business caused the importance and necessity to diversify the economic activity. Farming is no longer the dominant economic activity even in rural areas. [...] The growth in world demand for agricultural and food products and higher prices increase the interest to expand production capacity. Significant investments in farm modernisation, raising of labour productivity, optimisation of performance and food supply to consumers should make the preconditions for an increase in production amounts. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43817
Updated:
2017-03-30 15:55:28
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: