Research in factors affecting solid waste generation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research in factors affecting solid waste generation
Alternative Title:
Faktorių, turinčių įtakos kietų atliekų daugėjimui, tyrimas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 2 (8), p. 160-167
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kietosios atliekos; Faktoriai; Atliekų valdyba; Solid waste; Factors; waste management.
Keywords:
LT
Atliekos / Waste; Faktoriai.
EN
Factors.
Summary / Abstract:

LTEkonominis augimas, miestų plėtra ir gyventojų materialinės gerovės didėjimas lemia atliekų daugėjimą ir jų sudėties kilimą. Šiuo metu naudojami atliekų tvarkymo būdai visi be išimties sukelia neigiamų išorinių poveikių, o vieno būdo keitimą kitu lemia ne tik siekis tuos poveikius minimizuoti, bet ir šalies (regiono, miesto), verslo struktūrų ir namų ūkių finansinės galimybės. Todėl atliekų vadyboje pagrindinis dėmesys kreipiamas į atliekų mažinimą. Tyrimo tikslas - identifikuoti veiksnius, veikiančius komunalinių atliekų susidarymą ir jų kiekio kilimą, nustatyti ryšius tarp BVP ir atliekų kiekio kitimo, įvertinti vartojimo ypatumų įtaką atliekų susidarymui. Demografinės situacijos analizė parodė, jog tiriamuoju laikotarpiu (1999-2004) gyventojų skaičius analizuotose šalyse didėjo, tačiau mažėjo gyventojų namų ūkiuose. Bendro atliekų kiekio kitimas nebuvo susijęs su gyventojų skaičiaus kitimu. Stiprus ryšys užfiksuotas tarp BVP ir bendro atliekų kiekio kitimo, taip pat tarp BVP, tenkančio gyventojui, ir atliekų kiekio, tenkančio gyventojui, dydžių. Komunalinių atliekų 1999-2004 m. padaugėjo visose tirtose šalyse neatsižvelgiant į lai, kaip ir kiek kito BVP. Tyrimas patvirtino prielaidą, kad atliekų kiekį veikia vartojimo išlaidų struktūra. Nustatytas ryšys tarp komunalinių atliekų kiekio ir išlaidų trumpalaikio vartojimo prekėms. [Iš leidinio]

ENThe economic growth, urban development and the increase of the material wellbeing of residents results in the increase of the amount of garbage and changes of its composition. All of the presently used ways of handling of garbage, without exception, raised negative external impact and replacement of one way by another one results not only from the attempt to minimize the said impact, but also from the financial possibilities of the country (region, city, town), business structures and households therefore the main attention in garbage handling is dedicated to reduction of the amount of garbage. The study aims at identification of the factors, influencing the emergence of household garbage and the increase of its amount, the relation between the GDP and the changes in the amount of garbage and the influence of peculiarities of consumption to emergence of garbage. The analysis of the demographic situation showed that during the period in question (1999-2004) the number of residents in the countries under analysis was growing however the number of residents in households was reducing. The change of the total amount of garbage was not related to the change of the number of residents. Strong relation between the GDP and the change of the total amount of garbage, as well as between the GDP per one resident and the amount of garbage per one resident was registered. The amount of household garbage increased in all the countries under analysis during the time period of 1999-2004 independently of the ways and extent of the change of the GDP. The study proved the prerequisite that the amount of garbage is influenced by the structure of the costs of consumption. The relation between the amount of household garbage and the expenses for goods of short-term use was identified.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4373
Updated:
2018-12-17 11:45:56
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: