Ekonomikos struktūrinė politika ir ekonominio augimo strategijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos struktūrinė politika ir ekonominio augimo strategijos
Alternative Title:
Educational book on structural economic policy and economic growth strategy
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTMokomojoje knygoje nagrinėjami ekonominio augimo ir ekonominės raidos cikliškumo klausimai, apžvelgiamos ekonominio augimo teorijos ir modeliai. Išanalizuota ekonomikos augimo raida Lietuvoje ir ES. Ne mažas dėmesys mokomojoje knygoje yra skirtas Lisabonos strategijai bei Lietuvos konvergencijos programai ir struktūrinės reformos Lietuvoje įtakos ekonominiam augimui analizei. Knygoje išnagrinėti ES Struktūrinių Fondų panaudojimo ir integracijos į ES poveikio Lietuvos ekonominiam augimui klausimai. Globalizacijos įtaka ekonominiam augimui ir socialinei plėtrai, besivystančių šalių ekonominės problemos ir jų sprendimo būdai. Knygoje aptarta valstybės makroekonominė politika ir jos įtaka ekonominiam augimui ir stabilumui. Taip pat apžvelgti pagrindiniai strateginiai Lietuvos ekonomikos plėtros dokumentai ir strategijos, aptartos sektorinės ir regioninės plėtros programos. Didelis dėmesys knygoje skiriamas Darnaus vystymosi koncepcijai bei jos vaidmeniui šiuolaikiniame pasaulyje. Knygoje pristatomi Tūkstantmečio plėtros tikslai bei supažindinama su Žmogaus socialinės raidos koncepcija, analizuojami Lietuvos darnaus vystymosi rodikliai ir socialinės raidos indeksai. Knygoje, remiantis užsienio ir Lietuvos mokslininkų tyrimų rezultatais, nustatyti pagrindiniai Lietuvos ekonominio augimo veiksniai ir kliūtys šiuolaikiniame dinamiškame pasaulyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Struktūrinė politika; Ekonominio augimo teorija; Structurasl politics; Theories of economic growth.

ENThe educational book examines the issues of growth and cyclical nature of economic development, it presents an overview of economic growth and its theories and models. The authors have analyzed the development of economic growth in Lithuania and EU. A significant part of the educational book is devoted to the Lisbon strategy, Lithuanian convergence programme, and the analysis of the impact of structural reforms on Lithuania’s economic growth. The book explores how the use of EU Structural Funds and integration into EU affected Lithuania’s economic growth. The impact of globalization on economic growth and social development, economic problems faced by developing countries, and ways of tackling them. The book discusses national macroeconomic policy and its impact on economic growth and stability. Also, the authors review the main strategic documents and strategies of Lithuania’s economic development, discuses sectoral and regional development programmes. A large part of the book focuses on the concept of sustainable development and its role in the contemporary world. The book introduces Millennium Development Goals and presents the concept of Human Social Development; it further analyzes Lithuanian indicators of sustainable development and social development indexes. Drawing on research results of foreign and Lithuanian scientists, the book defines the main factors and obstacles to Lithuanian economic growth in the contemporary, dynamic world.

ISBN:
9955099585
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/437
Updated:
2013-04-28 15:17:38
Metrics:
Views: 14
Export: