Towards creating the assessment methodology for urban road transport development projects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Towards creating the assessment methodology for urban road transport development projects
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymas; Darnus vystymasis; Miesto ir kaimo automobilių kelių transporto infrastruktūra; Socialinis ir ekonominis vertinimas; Socio-ekonominis įvertinimas; Statistinė analizė; Vertinimo indikatoriai ir kriterijai; Evaluation indicators and criteria; Social and economic assessment; Social-economic assessment; Statistical analysis; Sustaianble development; Sustainable development; Urban and rural automobile road transport infrastructure.
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Socialinis ir ekonominis vertinimas; Socio-ekonominis įvertinimas; Transportas / Transport; Valdymas / Management.
EN
Evaluation indicators and criteria; Social and economic assessment; Social-economic assessment; Statistical analysis; Sustaianble development; Sustainable development; Urban and rural automobile road transport infrastructure.
Summary / Abstract:

LTKelių infrastruktūros vystymo vertinimas yra labai sudėtingas procesas. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti esminius aspektus, taikomus Lietuvoje ir užsienio šalyse vertinant transporto vystymo projektus, siekiant suformuoti pagrindinius metodologinius žingsnius vertinant miesto kelių transporto vystymo projektus, įgyvendinamus Lietuvoje. Lietuvoje nėra vieningos miesto kelių transporto infrastruktūros vystymo projektų vertinimo sistemos. Kadangi nėra aiškios apibrėžtos metodologijos, atsiranda interpretacijų, kurios pasireiškia įvairiose glaudžiai tarpusavyje susijusiose socialinėje – ekonominėje, techninėje ir natūralioje aplinkose, ir įgauna papildomų ir ilgalaikių sąsajų. Šią spragą užpildo metodai, kurie yra taikomi vertinant kaimo kelių infrastruktūros vystymą, nepaisant fakto, kad kelių transporto techninė infrastruktūra dalinai skiriasi miesto ir kaimo teritorijose. Be to, projektų patvirtinimo metodologijos Europos Sąjungos šalyse daugiausia akcentuoja kaimo kelių transporto infrastruktūros vystymą. Analitinio tyrimo rezultatai patvirtino, kad esama vertinimo sistema yra tokia pati, kaip ir taikomos užsienyje, ir gali būti naudojama vertinant miesto transporto infrastruktūros vystymą. Todėl autoriai atlikdami analizę didžiausią dėmesį kreipė į specifinių kriterijų, įtakojančių miesto transporto infrastruktūros vystymą, nustatymą. Autorių nuomone, kombinuotų CBA ir MCA metodų taikymas turėtų padėti supaprastinti alternatyvių projektų palyginimą, lyginant vieną integruotą indikatorių ir taip pat nustatant diegimo prioritetus.

ENEvaluation of the development of road infrastructure is a very difficult process. The aim of the article is to make an analysis of the main aspects applied in Lithuania and other countries when evaluating the projects of transport development and to indicate the main methodological stages of the evaluation of projects of the development of road transport which are implemented in Lithuania. Lithuania does not have a united system for the evaluation of the projects regarding the development of the road transport infrastructure. Because of absence of a clearly determined methodology, different interpretations related to different closely-related social-economic, technical and natural environment appear and acquire additional, long-term links. The gap is filled in with methods which are applied to the evaluation of the development of rural road infrastructure, despite the fact that technical infrastructure of vehicles is partly different in urban and rural territories. Moreover, in the countries of the European Union, the methodologies of project approval emphasize the development of rural road transport infrastructure. Results of the analytic research proved that the existing evaluation system is the same as the systems applied abroad; also, it may be used in order to evaluate the development of urban road infrastructure. Therefore, while making an analysis, the authors paid attention to the determination of specific criteria which have influence to the development of urban transport infrastructure. According to the authors, the application of combined CBA and MCA methods should help to simplify the comparison of alternative projects by comparing one integrated indicator and determining the priorities of implementation.

ISSN:
2029-4913; 2029-4921
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43505
Updated:
2021-04-14 13:00:54
Metrics:
Views: 11
Export: