Influence of knowledge upon company activity internationalisation: theoretical aspects and guidelines for Lithuanian enterprises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of knowledge upon company activity internationalisation: theoretical aspects and guidelines for Lithuanian enterprises
Alternative Title:
Žinių įtaka įmonių veiklos internacionalizavimui: teoriniai aspektai ir gairės Lietuvos įmonėms
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 48-57
Keywords:
LT
Esminiai gebėjimai; Nacionalinis konkurencinis pranašumas; Vertės grandinė; Žinios, internacionalizacija, poveikis, organizacija; Žinių vadyba.
EN
Core competition; Knowledge management; Knowledge, internationalisation, influence, organization; National competitive advantage; Value chain.
Summary / Abstract:

LTDu pasaulinio masto reiškiniai šiuo metu labiausiai įtakoja verslo sąlygas. Vienas iš jų yra žinių ekonomikos (angl. knowledge based economy) formavimasis - sudėtingų žinių generavimo, augimo ir pritaikymo visose ekonominės bei socialinės veiklos sferose procesas. Kitas reiškinys - globalizacija, t.y. ekonomikos virtimas tarptautine, vykstanti trijuose lygmenyse: įmonių, ekonomikos šakų (rinkų) ir visos ekonomikos. Straipsnyje analizuojama įmonių lygmenyje vykstanti globalizacija o tiksliau vienas iš jos elementų - įmonių virtimas tarptautinėmis. Straipsnio tikslas yra atskleisti žinių vaidmenį įmonei, plečiančiai savo veiklą į užsienio šalių rinkas. Išanalizavus įmonių veiklos internacionalizavimo motyvus (tikslus) bei žinių įtaką jų evoliucijai, nustatyta, kad tiek noras efektyviau panaudoti įmonėje sukauptas žinias ir kompetenciją, tiek trūkstamų žinių ir kompetencijos paieška yra pakankamai stiprus motyvas pradėti ir plėsti veiklą užsienio rinkose. Be to, su žinių kūrimu, kaupimu ir panaudojimu susijusių įmonių internacionalizacijos motyvų reikšmė pastaruoju metu nuolat auga. Dėl to įmonių veiklos peraugimo į tarptautinę procese vis didesnį vaidmenį vaidina aukšto ekonomikos, technikos ir mokslo išsivystymo lygio šalys. Straipsnyje taip pat pateikti kai kurie teoriniai ekonominiai ir vadybiniai įmonių veiklos internacionalizavimo aspektai, pagrindinį dėmesį skiriant žinių vaidmens šiame procese įvertinimui. Aptartos tarptautinės gamybos ir nacionalinio konkurencinio pranašumo (angl. national competitive advantage) teorijos, taip pat esminių gebėjimų (angį. core competition) ir vertės sukūrimo grandinės koncepcijos bei transnacionalinės organizacijos modelis.Nustatyta, kad, nepaisant tarptautinių įmonių veiklos aspektų įvairiapusiškumo, pagrindiniu jų tikslu yra konkurencinės persvaros didinimas. Įvairios teorijos, koncepcijos ir modeliai nurodo įvairius būdus šiam tikslui pasiekti, tačiau bendra yra tai, kad konkurencingumas yra techninių ir ekonominių žinių kūrimo ir panaudojimo išvestinė. Šių žinių plitimui ir panaudojimo efektyvumo didinimui tarnauja tarptautinių įmonių struktūra (filialai) ir kitokie organizaciniai ryšiai (sutartys, aljansai ir pan.). Europos ekonominė integracija Lietuvos įmonių veiklos internacionalizacijos procese vaidina katalizatoriaus vaidmenį. Prekių, paslaugų, darbo jėgos, kapitalo, taip pat žinių bei gebėjimų judėjimo laisvė skatina mūsų šalies įmones neapsiriboti vien tik nacionaline rinka ir palengvina jų patekimą į kitus ES vidaus rinkos segmentus. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the globalization taking place in the level of enterprises, specifically, one of its elements - the enterprises transforming into international ones. The purpose of the article is to disclose the role of knowledge when an enterprise expands its activity in the markets of foreign countries. Having analyzed motives (goals) of internationalization of enterprise activity as well as the influence of knowledge upon their evolution, it was identified that both the wish to apply the knowledge and competence accumulated in the enterprise more effectively, and the search for missing knowledge and competence are strong enough motives to start and develop the activity in foreign countries. The article also presents some theoretical economical and managerial aspects of enterprise activity internationalization, main attention to be paid to the evaluation of knowledge role in this process. Theories of international trade and national competitive advantage, conceptions of core competition and chain of value creation as well as model of transnational organization are discussed. [Text from author]

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43443
Updated:
2018-12-17 11:17:36
Metrics:
Views: 1
Export: