Knowledge supply and demand in Lithuanian ITT business : a case study

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Knowledge supply and demand in Lithuanian ITT business: a case study
Alternative Title:
Žinių pasiūla ir paklausa Lietuvos informacinių technologijų ir telekomunikacijų versle: atvejo studija
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 17-26
Keywords:
LT
Informacinės technologijos; Organizacijų vadyba; Telekomunikacijos; Žinios, paklausa, pasiūla, informacinės technologijos; Žinių vadyba.
EN
Information technology; Knowledge management; Knowledge, supply, demand, informational technologies; Organization management; Telecommunications.
Summary / Abstract:

LTŽinių valdymas (ŽV) yra santykinai nauja žinių saugojimo ir vadybos sritis versle. Duomenų, informacijos ir žinių, jų tarpusavio santykių pagrindų analizė padeda suprasti, kokiu būdu duomenys kuria informaciją, o pastaroji žinias. Šių procesų pagrindinių idėjų apžvalga yra vienas iš šio straipsnio tikslų. Kita vertus, tokia apžvalga leidžia tiksliau apibrėžti tokias plačiai vartojamas sąvokas kaip žinių visuomenė ir nustatyti sunkumus jos kūrimo kelyje. Pagrindinis straipsnio tikslas yra pristatyti pagrindines žinių valdymo (ŽV) proceso idėjas ir aptarti ŽV metodus, paprastai taikomus didelėse kompanijose. Duomenys, surinkti vienoje Lietuvos ITT kompanijų (sąlyginis pavadinimas XXX) leido pademonstruoti šio proceso privalumus ir trūkumus. Buvo pamėginta atskleisti naudą, gaunamą renkant ir išsaugant naudingas kompanijos darbuotojų žinias technologijų ir ekonomikos klausimais, aptarti naudingų žinių išskyrimo iš visų asmeninių žinių metodus. Visa tai leistų svarstyti žinių perdavimo ir dalinimosi žiniomis infrastruktūras. Abi yra labai svarbios vystant žinių visuomenę. Straipsnyje parodyta, kad ŽV metodai yra brangūs mažoms įmonėms ir firmoms, ir jose vienu iš pirmų ir esminių žingsnių ŽV kryptimi turėtų būti vadinamojo Žinių žemėlapio sukūrimas, nurodantis, kuris įstaigos darbuotojas geriausiai žino vieną ar kitą įstaigos darbine problemą ir jos sprendimų būdus. Tai sudaro sąlygas efektyvesniam turimų įstaigoje žinių ir patirties panaudojimui ir tampa pirmu reikšmingu žingsniu ŽV sistemos kūrimui ir įdiegimui.Nemaža dėmesio skirta intelektiniam kapitalui ir jo vietai kompanijos kapitalo struktūroje apibrėžti ir nusakyti. Tolimesnis darbas šia kryptimi leis giliau įvertinti žinių valdymo vietą ir vertę Intelektualaus kapitalo sudėtyje ir jo svarbą skirtingo tipo įstaigose bei įmonėse. Straipsnyje atskleisti mėginimai kurti ir tobulinti esančią tyrimo metodologiją ir rinkti reikalingus duomenis tokiems tyrimams. Aptariami tyrimo rezultatai iliustruoja tokių metodų galimybes ir jų svarbą vystant žinių visuomenę bei žiniomis grįstos ekonomikos pagrindus. [Iš leidinio]

ENKnowledge management (KM) is a relatively new conception of managing and saving of knowledge for business. Separation of related topics into data, information and knowledge, their interrelations and backgrounds for research of these objects helps to understand the way data generate information and knowledge. Review of general ideas on these processes is one of the aims of this article. The main aim of this work is to represent general ideas and discus methods of KM, usually used in biggest companies. Research carried out in one of Lithuanian Information Technologies and Telecommunications (ITT) companies allowed to demonstrate advantages and gaps in this process. We did attempt to demonstrate advantage of collecting and saving useful knowledge of company employees in technology and economical terms and discuss the methods of useful knowledge separation from general amount of person's knowledge. All this allowed to discuss the methods of knowledge transfer and sharing infrastructure. Both are important for the process of knowledge society's development. The article represents the attempts to create methodology and collect necessary data for such a research. Represented data demonstrate real possibilities of such methods. [Text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43441
Updated:
2018-12-17 11:17:36
Metrics:
Views: 3
Export: