Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai... Vienos dėlionės gabalėliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai... Vienos dėlionės gabalėliai
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2012, Nr. 2, p. 95-102
Notes:
Priedas lotynų ir lietuvių kalbomis: Lenkijos jėzuitų istorijos kuriais metais, kokia proga ir kieno sumanymu draugija įsikūrė Lenkijos Karalystėje (1619) fragmentas (ARSI, Pol. 50, f. 48r-49v). Reikšminiai žodžiai: Baltų mitologija ir religija; Jėzuitai; Mitologija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pagonių dievai; Senovės lietuvių pasaulėžiūra; Ancient Lithuanian world-outlook; Baltic Mythology and Religion; Jesuits; Lithuania; Lithuanian mythology; Pagan Gods; Pagan gods, Jesuits.
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Jėzuitai / Jesuits; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mitologija / Mythology; Pagonybė / Paganism; Senovės lietuvių pasaulėžiūra.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos religinė situacija 1619 metų lietuvių misionierių ataskaitoje, aprašančioje tris misijų keliones į tris skirtingas vietoves, manytina, Rytų Lietuvoje. Pažymima, kad daugiausia dėmesio ataskaitoje skirta valstietiškos pagonybės liekanoms - dievai ir kultai apibūdinti daug išsamiau ir raiškiau negu tėvų jėzuitų kova su pagonybe. Autoriaus nuomone, informacijos gausa, sistemiškas jos pateikimas, galiausiai -gyvosios lietuvių kalbos inkliuzai šį pasakojimą daro pirmarūšiu šaltiniu valstietiškam panteonui pažinti. Manoma, kad misonieriai surašė ne viską, ką patyrė konkrečioje vietovėje, o išskyrė būdingus dalykus ir sutelkė juos prie vienos ar kitos vietos papročių. Atskleidžiama, kad aprašant pirmąją vietovę, pabrėžiami aukojimai mirusiesiems, toliau pereinama prie pavasarį švęstos derlingumo šventės. Konstatuojama, kad misionierių teksto didžiausias netikėtumas yra pateiktas devynių dievybių sąrašas ir nuosekliai išvardintos šių dievybių funkcijos bei atnašavimas joms. Dievybės aprašomos lyginant jas su jų vaizdavimu iki tol žinomuose šaltiniuose. Konstatuojama, kad 1619 m. ataskaitoje pateikta informacija esmiškai praplečia ligtolines žinias apie dievybių funkciją ir kultą, tačiau vis tiek lieka neaišku, kur ir kodėl aprašyme dingo dievybė Dirvokšnis. Autoriaus manymu, galimas vienintelis logiškas to paaiškinimas, kad Lenkijos jėzuitų istorijos kompiliatorius nevykusiai sutrumpino iš Lietuvos gautą tekstą arba netyčia praleido jo fragmentą. Pateikiamas analizuoto teksto vertimas į lietuvių kalbą.

ENThe article deals with the Lithuanian religious situation in the Lithuanian missionaries’ report of 1619, describing three mission trips to three different locations, as it is assumed, in Eastern Lithuania. It shall be noted that the report focuses on the remnants of peasant paganism - the gods and cults are described in a much more detailed and clear way than the fathers’ Jesuits fight against paganism. In the author’s opinion, the abundance of information, its systematic presentation, and finally the inclusion of the Lithuanian language make this narrative the first source of knowledge of a peasant pantheon. It is believed that missionaries did not write everything they did in the particular area, but distinguished their characteristic features and brought them together to one another place’s customs. It is revealed that in the description of the first place, emphasis is given to the sacrifices of the dead, continuing to the springtime celebration of the harvest. It is noted that the greatest unexpectedness of the missionary text is the list of nine deities, and consistently listed functions and sacrifice to them. Deities are described by comparing them with their representation in previously known sources. It is stated that information provided in the report of 1619 essentially broadens the genuine knowledge of the function and cult of deities, but it still remains unclear where and why the description of deity Dirvokšnis disappeared. According to the author, the only logical explanation is that the compiler of the Polish Jesuits’ history has shortened the text received from Lithuania or accidentally missed its passage. The translation of the analysed text into the Lithuanian language is provided.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43268
Updated:
2022-02-22 22:50:09
Metrics:
Views: 13
Export: