Pavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidos aspektai
Alternative Title:
Hazardous waste legal management aspects of development
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Atliekų tvarkymas; Atliekų tvarkymas, pavojingos atliekos, darni aplinka, teisinio; Darni aplinka; Pavojingos atliekos; Reguliavimo raida; Teisinio reguliavimo raida.
EN
Development of the legal regulation; Hazardous waste; Legal regulation; Sustainable environment; Waste management; Waste management, Hazardous waste, sustainable environment, development of the.
Summary / Abstract:

LTPasaulio globalizacijos procesai, įvairūs socialiniai, ekonominiai, politiniai bei demografiniai veiksniai, augantys visuomenės poreikiai sąlygoja vis intensyvesnį gamtos išteklių vartojimą ir aplinkos taršą atliekomis. Daugelis aplinkos užteršimo atvejų yra peržengusios valstybės teršėjos teritorijos ribas ir daugiau ar mažiau padarę neigiamą poveikį kitų valstybių aplinkai. Poreikis regioniniu lygmeniu sureguliuoti atliekų tvarkymo prioritetus, valstybėms narėms nustatyti aplinkosauginius standartus, kilo iš siekio tarp valstybių narių išlaikyti aukštą aplinkosaugos lygį, tuo pačiu sudaryti vienodas konkurencines sąlygas. Nors atliekų ir ypač pavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidoje kito požiūris į tam tikrus atliekų tvarkymo procesus, tačiau svarbiausi atliekų tvarkymo prioritetai: atliekų prevencija, atliekų perdirbimas ir panaudojimas, saugus atliekų šalinimas sąvartynuose ar kitose pritaikytose vietose bei stebėsena, neprarado savo aktualumo iki šių dienų. Straipsnyje siekiama atskleisti regioninio ir nacionalinio pavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidą bei veiksnius, sąlygojusius teisinio reguliavimo pokyčius. Nurodomos pavojingų atliekų tvarkymo teisinio reguliavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Norvegijoje ir kitose valstybėse ištakos ir svarbiausi pavojingų atliekų tvarkymą nustatantys teisės aktai. Daroma išvada, kad teisinio reguliavimo priemonių, įtvirtinančių pavojingų atliekų tvarkymą, tobulinimas siejamas tiek su ekonomine raida, tiek su siekiu maksimaliai sumažinti neigiamą atliekų susidarymo ir tvarkymo įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai. [Iš leidinio]

ENWorld globalization process, the various social, economic, political, and demographic factors, the growing needs of society leads to more intensive use of natural resources and environmental pollution waste. Many environmental pollution cases are polluters transcended national borders and more or less had a negative effect on environment of other States. The need to adjust the level of the regional waste management priorities for Member States to set environmental standards that came from the desire of Member States to maintain a high level of environmental protection at the same time create equal competitive conditions. Although waste, in particular dangerous waste regulatory development of other approaches to certain waste treatment processes, but the most important priorities for waste management: waste prevention, recycling and recovery, safe disposal of waste in landfills or other suited locations and monitoring, has not lost its relevance to the present day. This paper aims to reveal the regional and national dangerous waste regulatory developments and the factors that determined the regulatory changes. Specify the dangerous waste regulatory in the United States of America, Canada, Norway and other countries origins and major hazardous waste management legislative acts providing. It concludes that regulatory measures to consolidate the management of hazardous waste, improvement is associated both with economic development and with the aim to minimize the negative effects of the formation and management of waste on human health and the environment. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42952
Updated:
2019-02-08 12:58:51
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: