Tapatumo ieškokime kultūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapatumo ieškokime kultūroje
Alternative Title:
Let us look for identity in culture
In the Journal:
Kultūros barai. 2011, Nr. 4, p. 2-4
Keywords:
LT
Individo tapatumas; Kultūra; Kultūriniai įvaizdžiai; Kultūrinis tapatumas; Savivoka; Tapatumas, kultūra, posovietinė Lietuva; Tapatybė; Tautybė.
EN
Cultural identity; Cultural images; Culture; Identity; Identity, culture, post Soviet Lithuania; Individual identity; Nationality; Self-perception.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis analizuoja tapatumo raišką kultūroje. Teigiama, kad tai, kaip individas suvokia ir vertina pats save, savo tapatumą bendrąja prasme, yra neatsiejama nuo kultūrinės, civilizacinės erdvės, kurioje jis gyvena, lavinasi ir mokslinasi, kurios pasiekimų vartotojas, perėmėjas, o kai kada ir produktyvus kūrėjas jis yra. Konstatuojama, kad kiekviena civilizacija formuoja savą individo tapatumo sampratą, nes nėra asmenybės, kuri būtų laisva nuo kultūros, o kultūra negali būti laisva nuo asmenybės. Autoriaus nuomone, į kultūrą įsitraukiama renkantis vertybes, tikslus ir vaidmenis. Jeigu tai daroma laisvai ir reikliai, o ne pasyviai priimant tai, kas peršama iš šalies, savo pasirinkimu individas tapatinasi su tuo, kam teikia pirmenybę. Todėl žmogaus tapatumas nėra vien jo paties kūryba, daug lemia tai, ką jis gauna iš savo pasirinkimų ir tapatinimosi. Teigiama, kad valstybės prestižas dalies lietuvių akyse nėra aukštas, todėl kultūrinė savivoka tampa itin reikšmingu nacionalinio tapatumo sandu. Akcentuojama, kad kultūra nėra atsiejama nuo tautiškumo, pabrėžiant, kad etninės kultūros sąsajos su tautiškumu yra glaudžios ir plika akimi matomos, o profesionaliosios kultūros, ypač meno, ryšys gali būti ne tik tiesioginis, bet ir netiesioginis. Autoriaus nuomone, jauno žmogaus kultūrinį tapatumą labai sustiprina humanitariniai mokslai, estetinis lavinimas, todėl viena iš svarbių švietimo sistemos gerinimo užduočių – siekti, kad mokyklose šių dalykų neužgožtų tikslieji mokslai, nes tik tada galima išugdyti supratimą, kad nuo gėrybių reikia kilti vertybių link.

ENThe following article analyses the expression of identity in culture. It is stated that how a person perceives and assesses himself and his identity in the general sense is inseparable from cultural and civilisation space in which he lives and educates, user, successor and sometimes a productive creator of which achievements he is. It is established that every civilisation creates its own concept of identity of a person, because there is no person who would be free from culture and culture which would be free form a person. According to the author, a person gets into culture by choosing his values, aims and roles. If it is done freely and demandingly and not passively by adopting the things offered from the side, a person is identical with the things he takes priority to. Therefore, identity of the human being is not only creation of his own, much depends on what he gets from his choices and his identity. It is stated that prestige of the state in the eyes of most Lithuanians is not high, therefore cultural self-concept becomes an important component of national identity. It shall be highlighted that culture is inseparable from nationality, by highlighting that links of ethnic culture are close and visible to the naked eye, while link of professional culture, especially of art, could be not only direct but also indirect. According to the author, humanities and aesthetic education greatly strengthens cultural identity of a young human being, therefore, one of the important tasks for improvement of education system is to seek that these subject would not be obscured by exact sciences, because only then consciousness that from material things we should go to values could be brought up.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42890
Updated:
2018-12-17 13:13:13
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: