Pensijų sistemos Lietuvoje tobulinimo kryptys ir prognozės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pensijų sistemos Lietuvoje tobulinimo kryptys ir prognozės
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pensijų sistema; Pensijų sistemos reformos; Socialinė gerovė; Pensijų sistemos prognozės; Pension system. the reforms of pension system; Social welfare; Prognoes of pension system.
Keywords:
LT
Pensijos / Pensions; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinė gerovė.
EN
Pension system. the reforms of pension system; Prognoes of pension system; Social welfare.
Summary / Abstract:

LTSocialinė apsauga, kurios svarbi dalis yra pensijos, skiriama visuomenės poreikiams tenkinti, socialiniam stabilumui užtikrinti. Tyrimo tikslas - įvertinti pensijų sistemos reformos rezultatus, pateikti jos tobulinimo kryptis ir prognozes. Pensijų politika yra svarbi dabartinės valstybės gerovės ir socialinės apsaugos politikos dalis, apimanti turto ir pajamų sukaupimo ir paskirstymo klausimus bei taisykles, taikomas esamiems ir būsimiems pensininkams. 2003 metais Lietuvos pensijų sistemos reforma vykdyta pagal liberalinį socialinės politikos modelį, kuris skatina privačių pensijų fondų kūrimą, jame vyrauja didesnė priklausomybė nuo rinkos ir mažesnė valstybės įtaka. Reformuota pensijų sistema tapo mažiau perskirstomąja, mažiau priklausoma nuo valstybinio socialinio draudimo, suteikiant teisę visiems dalyvauti kaupiant pensijas. Dėl didelio žmonių aktyvumo (56,3 proc. apdraustų socialiniu draudimu yra sudarę pensijų kaupimo sutartis) pensijų sistemos reforma Lietuvoje laikoma sėkminga. Tai rodo, kad senatvės pajamų klausimas yra aktualus ir žmonės pasitiki privačiomis pensijomis. Galimos pensijų sistemos tobulinimo kryptys - tai didesnės įmokos dalies pervedimas iš socialinio draudimo į privačius fondus, rizikos dėl pensijų fondų investavimo pajamingumo mažinimas, garantijų dėl didesnės būsimos pensijos kūrimas. Pensijų sistemos prognozės, galima teigti, kad yra teigiamo pobūdžio. Tikėtina, kad jos pasitvirtins, o tobulinimas turėtų padėti užpildyti atsiradusias reformuotos pensijų sistemos spragas, labiau apsaugoti dalyvius nuo galimų rizikų, didinti pensijų fondų turto apsaugą ir siekti geresnių pensijų kaupimo rezultatų.

ENSocial security, an important part of which is retirement pensions, is dedicated to satisfaction of the needs of the society and ensuring of social stability. The study aims at evaluation of the results of the reform of the pension system and provision of directions and forecasts for improvement of the system. The pension policy is an important part of the present policy of wellbeing and social security in the state, covering the issues of accumulation and distribution of property and income and the rules, applicable for the existing and future pensionaries. The reform of the system was performed in Lithuania in 2003 according to a liberal model of social policy, which encourages development of private pension funds and characterizes with a greater dependence on the market and a smaller influence from the state. The reformed system became less redistributed and less depending on the state social security by providing the rights to participate in accumulation of pensions to everybody. Due to the large involvement of people (56.3 per cent of those insured by social security have concluded pensions accumulation contracts), the reform of the system in Lithuania is considered successful, which shows that the issue of income in the senior age is relevant and people trust private funds. The potential directions of improvement of the system are the transfer of a larger part of the installment from the state social security to private funds, reduction of the risk regarding the profitability of investments, done by the funds and creation of guarantees of a higher future pension. One can state that the future forecasts are positive, they are likely to prove and the improvement should help to bridge the gaps in the reformed system, protect the participants from potential risks, increase protection of the funds’ property and reach for better results of accumulation of pensions.

Related Publications:
Socialinės politikos modeliai : dekomodifikacijos ir savarankiškai dirbančiųjų problemos / Dainius Bernotas, Arvydas Guogis. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. 96 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4284
Updated:
2018-11-28 08:06:36
Metrics:
Views: 18
Export: