Tradicijos ir inovacijos: ką įgyjame, ko netenkame

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicijos ir inovacijos: ką įgyjame, ko netenkame
Alternative Title:
Tradition and innovation - what we acquire and loose
In the Journal:
Kultūros barai. 2011, Nr. 6, p. 2-5
Keywords:
LT
Inovacija; Kultūra; Naujovės; Rašytinė kultūra; Tradicija; Tradicijos; Tradicijos, inovacijos, Lietuva; Ugdymas; Vaizdo kultūra.
EN
Culture; Education; Innovation; Innovations; Textual culture; Tradition; Traditions; Traditions, innovations, Lithuania; Visual culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos tradicijos ir inovacijos socialiniame ir kultūriniame gyvenime. Pabrėžiama, kad tradicijos siejamos su konservatyvumu, uždarumu, inertiškumu, minties sąstingiu, bet vertinamos ir kaip iš kartos į kartą perduodami, laiko patikrinti dalykai, patirties ir išminties koncentratas. Inovacijos paprastai siejamos su naujomis iniciatyvomis, išradimais, pažanga, judėjimu į priekį, bet neretai į jas žiūrima nepatikliai, kaip į gyvenimo nepatikrintus, laikinus dalykus. Teigiama, kad nenutrūkstama kultūros kaita lemia, jog tradicijas ir inovacijas saisto ne visada suderinami pereinamumo ir perimamumo ryšiai. Autoriaus manymu, paviršutiniška manyti, kad inovacijos yra orientuotos tik į ateitį ir niekada nesigręžioja atgal, o tradicijos – tai atgyvenusi plotmė, pasmerkta nugrimzti užmarštin. Teigiama, kad inovacijos atsiranda ne kur kitur, o tradicijų viduje, jų kismo, raidos procese, didžiuma inovacijų užplūsta iš šalies dėl kultūrinių įtakų ir sąveikų. Nagrinėjama, kaip klostosi arba kodėl nesusiklosto šių dviejų sluoksnių tarpusavio ryšys, koks naujovių poveikis tradicijų tęstinumui, kurios sritys geba inovacijas natūraliai integruoti į tradicijas, atnaujindamos jas ir leisdamos plačiau išsiskleisti, o kurios elgiasi priešingai – tradicijas įterpia į naujoves, nelabai paisydamos jų turinio ir dvasios, kartais nukopijuodamos tik išorės formą arba iškraipydamos net ir ją. Daroma išvada, kad įgyti ir prarasti galima iš abiejų pusių – prarandama ir tada, kai dėl neišmanymo nematoma, kuo vertingos tradicijos, ir tada, kai nespėjama žengti koja į koją su naujovėmis.

ENThe article discusses traditions and innovations in social and cultural life. It shall be noted that traditions are associated with conservatism, reticence, inertness, stagnation of thought, however, they are assessed also as things transmitted from generation to generation, as time-tested things and as a concentrate of experience and wisdom. Innovations most frequently are associated with new initiatives, inventions, progress, movement to the forward, however, frequently people are wary of them, the look to them as unchecked, temporary thing in life. It is stated that constant cultural change determines that traditions and innovations are linked with not always compatible transition and permissiveness relationships. According to the author, it is superficial to think that innovations are oriented only to the future and never look back, while traditions are obsolete space, condemned to move into background. It is stated that, innovations do not come anywhere else than in the interior of traditions, in the process of development, most part of innovations comes from nowhere due to cultural influences and interactions. The article analyses how connection between these two layers is developing or not developing, what is the impact of innovations on continuity of traditions, which areas are capable to naturally integrate innovations into traditions, by renewing them and allowing to expand wider, while some areas are acting differently – they introduce traditions into innovations by not paying attention to their content and spirit, sometimes only copying the form of exterior or even by distorting it. Conclusion can be made that it can be gained and loosed from both sides, a loss appears when because of lack of knowledge it is not seen why traditions are valuable and when there is no ability to keep pace with innovation.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42823
Updated:
2018-12-17 13:13:11
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: