The Negative externalities of the electricity industry and sustainability

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Negative externalities of the electricity industry and sustainability
In the Journal:
Baltic region. 2010, vol. 2, no. 1, p. 91-100
Taip pat žurnale: Балтийский регион. 2010, 1(3)
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Ekonomika; Elektros pramonė; Energetika; Tvari plėtra; Vertinimas.
EN
Economy; Electricity industry; Evaluation; Power engineering; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTEnergijos sektoriaus poveikis aplinkai ir rinkos netobulumams, atsirandantis iš neįvertinto neigiamo gamybos sąnaudų poveikio, paskatino ieškoti naujų sprendimų, leidžiančių užtikrinti energijos tvarumą. Tyrimo tikslas - remiantis teoriniais energetikos pramonės išoriniais veiksniais atlikti jų internalizacijos analizę ir sukurti išorės sąnaudų internalizavimo metodiką. Tyrimo metodais buvo pasirinkta sisteminė mokslinės literatūros analizė, bendroji ir loginė analizė, vertinimas, apibendrinimas, palyginimas ir abstrakcija. Išnagrinėjus išorės veiksnių integraciją, buvo išskirti trys metodai: laisvosios rinkos metodas, vyriausybės įsikišimo poreikis ir nuosavybės teisės. Analizė parodė, kad daugiausia išorinių kaštų internalizavimo naudos suteikia vyriausybės intervencinės priemonės, tokios kaip ekonominės, komandinės kontrolės ir savanoriško susitarimo. Remiantis teorine analize buvo sukurtas išorinių sąnaudų internalizavimo modelis ir pademosntruotas būdas, kaip išorines sąnaudas galima internalizuoti į gamybos sąnaudas. Sukurta modelio pritaikymo metodika leidžia kurti išorės sąnaudų internalizavimo strategijas. Taikant "EcoSense" matematinį modelį, kuriame susiejama geriausi "iš apačios į viršų" ir gyvavimo ciklo įvertinimo metodai, buvo įvertintos išorės sąnaudos Lietuvos energetikos įmonėse. Išorinės energijos sąnaudos Lietuvoje 1999 m. sudarė 3,4-13,2 mln. dolerių. Didžioji dalis šių sąnaudų buvo sukaupta Lietuvos šiluminėse elektrinėse.

ENThe impact of the energy sector on the environment and the market imperfections resulting from an unvalued negative influence of the production costs has led to the search for new solutions which allow ensuring energy sustainability. The purpose of the study is to analyse internalization of the factors based on the theoretical external factors of the energy industry and to develop a methodology for the internalization of external costs. The systematic analysis of scientific literature, general and logical analysis, evaluation, generalization, comparison and abstraction were selected as the methods of the study. After examining the integration of external factors, three methods have been identified: the free market approach, the need for government intervention and ownership rights. The analysis has shown that the benefits of internalization of external costs are mainly provided by government intervention measures such as economic, team control and voluntary agreements. Based on the theoretical analysis, a model for internalizing the external costs has been developed and a method for internalizing external costs into production costs has been demonstrated. The created model application methodology makes it possible to develop strategies for the internalization of external costs. Using the EcoSense mathematical model that combines the best bottom-up and life-cycle assessment methods, external costs in Lithuanian energy companies were assessed. In 1999 the external energy costs in Lithuania were 3.4-13.2 million dollars. A major part of these costs were accumulated in Lithuanian thermal power plants.

ISSN:
2310-0524; 2310-0532; 2074-9848
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42764
Updated:
2019-02-28 20:10:05
Metrics:
Views: 2
Export: