Internowanie czy niewola polskiej IV Brygady (Strzelców) Litewsko-Białoruskiej na Litwie w lipcu 1920 roku?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Internowanie czy niewola polskiej IV Brygady (Strzelców) Litewsko-Białoruskiej na Litwie w lipcu 1920 roku?
In the Book:
Od armii komputowej do narodowej. T. 4 / pod red. Waldemara Rezmera. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. P. 205-227
Keywords:
LT
1919-1920; Internavimas; Lenkijos intervencija; Lenkijos-Sovietų karas; Lenkų 4-ji šaulių brigada; Lietuvių-baltarusių IV brigada; Lietuvių-lenkų konfliktas; Lietuvos ir Lenkijos konfliktas; Lietuvos neutralumas; Lietuvos-Lenkijos karas (1920); Neutralitetas; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Sovietų armija; Užsienio politika; Vilniaus klausimas; Vilniaus kraštas; Vilnius.
EN
1919-1920; Foreign policy; Internment; Lithuania-Poland War (1920); Lithuanian-Belarusian 4th brigade; Lithuanian-Polish clash; Lithuanian-Polish conflict; Neutrality; Neutrality of Lithuania; Polish 4th rife brigade; Polish intervention; Polish–Soviet War; Soviet Union; Soviet army; Vilnius; Vilnius issue; Vilnius region.
Summary / Abstract:

LTXX a. pradžioje galiojusi tarptautinė karo teisė numatė internavimo arba sulaikymo galimybę, jeigu kariaujančios šalies kariai peržengtų neutralios valstybės sieną. Tačiau nagrinėjant tokius atvejus dažnai būna neaišku, ar kariai išties buvo internuoti, ar tiesiog paimti į nelaisvę. Straipsnyje tiriamas Lietuvos–Baltarusijos IV lenkų šaulių brigados atsiradimo Lietuvos teritorijoje 1920 m. liepos mėnesį atvejis. Siekiama išsiaiškinti, ar brigada buvo Lietuvos kariuomenės paimta į nelaisvę, ar internuota. Nagrinėjant šį klausimą susiduriama su problema – ar Lietuva 1920 m. liepos mėnesį buvo neutrali valstybė, ar kariavo su Lenkija. Tiksliai negalima pasakyti nei kada šių valstybių karas prasidėjo, nei kada baigėsi. Iškeltas klausimas tiriamas analizuojant 1920 m. karinius veiksmus, IV lenkų šaulių brigados buvimo Lietuvoje sąlygas. 1920 m. liepa pasižymėjo labai intensyviomis kovomis tarp Lenkijos ir Sovietų Rusijos. Lietuvos valdžia siekė jomis pasinaudoti ir užimti Vilnių, kurį laikė Lietuvos sostine. Liepos 13 d. sovietų armijai užėmus šį miestą, netoli dislokuota IV lenkų šaulių brigada buvo priversta atsitraukti ir įžengė į Lietuvos teritoriją. Brigados vadovybė tikėjosi, kad Lietuvos kariuomenės vadovybė leis brigadai kirsti Lietuvos teritoriją ir taip išvengti sovietų kariuomenės. Po sunkių derybų liepos 15 d. buvo sutarta dėl brigados buvimo Lietuvoje sąlygų. Visgi Lietuvos kariuomenės vadovybė nesugebėjo užtikrinti brigados saugumo šios šalies teritorijoje ir tinkamų apsistojimo sąlygų. Galima konstatuoti, kad brigada buvo ne internuota, o paimta į nelaisvę.

ENThe international military law that was in force at the beginning of the 20th century foresaw the possibility of internment or detention if the soldiers of the belligerent would cross the neutral state border. However, when analysing such cases it is often unclear whether the soldiers were interned or captured. The article examines the case when the Polish shooter brigade IV of Lithuania-Belarus appeared in Lithuania in July 1920. The aim is to find out whether the brigade was captured or interned by the Lithuanian Army. When dealing with this issue, the problem is whether Lithuania in July 1920 was a neutral state or it fought with Poland. It is unclear when the war between these states began and when it ended. The raised question is examined by analysing the military actions in 1920 and the conditions of the Polish shooter brigade IV presence in Lithuania. The July 1920 was marked by very intensive fights between Poland and the Soviet Union. The government of Lithuania sought to use them and to occupy Vilnius which they considered to be the capital of Lithuania. On July 13, when the Soviet Army seized this city, the nearby deployed Polish shooter brigade IV was forced to retreat and it entered the territory of Lithuania. The leadership of the brigade hoped that the command of the Lithuanian Army would allow the brigade to cross the territory of Lithuania, thus avoiding the Soviet Army. After the difficult negotiations on July 15 it was agreed on the conditions of the brigade's presence in Lithuania. Though, the command of the Lithuanian Army failed to ensure the security of the brigade in the territory of this country and the conditions for proper stay. It can be stated that the brigade was not interned but captured.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42739
Updated:
2014-05-09 22:40:55
Metrics:
Views: 1
Export: