Proporcingumo principas administracinėje teisėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Proporcingumo principas administracinėje teisėje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
377 p
Notes:
Disert. rengta 2004-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Proporcingumas; Proporcingumo principas; Administracinė diskrecija; Administracinės teisės principai.
EN
Proportionality; Principle of proportionality; Administrative discretion; Principles of administrative law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Principle of proportionality in administrative law Vilnius, 2012 36 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame tyrime analizuojama proporcingumo principo samprata, turinys, reikšmė ir įtaka (kuriant, taikant ir aiškinant teisę, vystantis administraciniams teisiniams santykiams, vystant teismų praktiką). Kompleksiškai taikant teorinius bei empirinius mokslinio tyrimo metodus tiriama proporcingumo principo kilmė, raida, vertinamos principo sudėtinių elementų taikymo prielaidos, šio principo taikymo administracinėje teisėje dėsningumai, problemos bei galimybės. Atsižvelgiant į vis didėjančią Europos teisės įtaką nacionalinei teisei, tiriami proporcingumo principo taikymo ypatumai Europos administracinėje teisėje, vertinama, kiek svarbi Europos administracinės teisės, taikant ir plėtojant proporcingumo imperatyvą, įtaka nacionalinėje Lietuvos Respublikos administracinėje teisėje ir skirtinguose viešojo administravimo, administraciniuose teisiniuose santykiuose. Atlikto tyrimo pagrindu teikiamos proporcingumo principo aiškinimo ir taikymo nacionalinėje administracinėje teisėje tobulinimo galimybės. Disertacijoje daroma išvada, jog proporcingumo principas yra ypatingas universalus įrankis, galintis išplėsti teisminės kontrolės ribas bei padidinti atliekamos teisminės kontrolės efektyvumą. Tam, kad būtų pasiekti minėtieji tikslai, principo taikymas ir aiškinimas turi būti grindžiamas proporcingumo lato sensu samprata, o atliekamos proporcingumo patikros apimtis turi skirtis bei priklausyti nuo daugelio svarbių kriterijų (administracinių teisinių santykių srities, aktą (sprendimą) priėmusio ar veiksmus atlikusio subjekto, jam suteiktos administracinės diskrecijos apimties ir kt.), kurie detaliai analizuojami disertacijoje.

ENThe dissertation analyzes the meaning, content, and the influence of the principle of proportionality on the creation, application and interpretation of administrative law, the developement of administrative relations and case-law of administrative courts. Through comprehensive application of theoretical and empirical methods of research, the origins and evolution of the latter principle is invesigated, as well as the preconditions of the application of its sub-principles in various spheres of public administration, the patterns, the problems and the possibilities of the application thereof. The importance of the influence of European administrative law on the application and elaboration of the proportionality principle in Lithuanian administrative law and administrative relations is assessed and the possibilities for the improvement of the interpretation and application of the principle of proportionality in national administrative law are discussed. It is concluded in the dissertation that the principle of proportionality is a unique and universal tool, through the use of which the boundaries of judicial control of administrative action may legitimately be expanded and the effectiveness of the latter control may be increased. For such aims to be reached, the application and interpretation of the principle must be based on proportionality lato sensu, while the scope of the proportionality-based review must differ, depending on various important factors, such as the nature of administrative relations, the administrative entity performing administrative action, the scope of administrative discretion conferred to it, etc. These factors are discussed in detail in the dissertation.

Subject:
Related Publications:
Administracinio proceso modelio paieškos Lietuvos teisės moksle / Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą / moksliniai redaktoriai Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Petras Ragauskas. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. P. 343-382.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42674
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 21
Export: