Laikinas įdarbinimas kaip priemonė studentų praktikai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laikinas įdarbinimas kaip priemonė studentų praktikai
Keywords:
LT
Laikinas įdarbinimas; Laikinasis darbuotojas; Laikinasis įdarbinimas; Laikino įdarbinimo agentūra; Laikinoji darbo sutartis; Laikinojo įdarbinimo įstatymas; Studentų ir absolventų įsidarbinimas; Studentų praktika; Studentų praktika, studentų ir absolventų įsidarbinimas.
EN
Student practice; Student practice, students and graduates employment; Students and graduates employment; Temporary Employment law; Temporary employment; Temporary employment agency; Temporary employment contracts.
Summary / Abstract:

LTLaikinas įdarbinimas traktuojamas kaip efektyvi nedarbo lygį šalyje mažinanti priemonė, kurios plėtrą daugiausia vysto nepakankama darbų pasiūla, galimybė įmonėms būti atsparioms ir lanksčioms, bei prisitaikančioms sezoniškumui, galimybė sumažinti laiko sąnaudas naujų darbuotojų paieškoje bei atrankoje ir su jų įdarbinimu susijusiais administraciniais laiko kaštais. Tai taip pat ir alternatyva žmonėms, ieškantiems darbo kitoje šalyje, nes laikinojo įdarbinimo įmonės padeda jiems greičiau integruotis į darbo rinką ir joje adaptuotis. Straipsnio tyrimo tikslas – atlikti laikinojo įdarbinimo kaip priemonės studentų praktikai analizę. Mokslininkų teigimu, praktinę profesinę kompetenciją, susidedančią iš trijų profesinių vertybių ir nuostatų, profesinių įgūdžių ir gebėjimų, profesinių žinių ir supratimo, formuoja jau universitete įgytos studento žinios, anksčiau sukaupta patirtis ir žinios, bei studijų metu atliekama praktika. Galima teigti, kad praktika – tai studijų proceso dalis, kurios metu studentai dirba pagal specialybę verslo institucijoje, jų žinios patikrinamos, pritaikomos bei tuo pačiu ir tobulinamos profesinėje veikloje. Neretai laisvoms darbo vietoms užimti darbdaviai ieško praktiniam darbui pasirengusių dirbti specialistų, jau turinčių tiek teorinių, tiek praktinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių. Dėl šių priežasčių, studentų praktika tampa aktualesniu klausimu, kurį yra naudinga sistemingai vystyti ir įgyvendinti ruošiant specialistus būsimai jų profesijai.

ENTemporary employment is considered to be an effective mean reducing the level of unemployment in the state. It is mostly developed because of the following factors: insufficient labour supply, companies' ability to resist, adjustment of flexibility and seasonality, possibility to reduce time costs during the search and selection of new employees and administration work related to their employment. Also, it is an alternative to people who look for jobs in other countries because the companies of temporary employment help them to integrate into the labour market and adapt to it faster. The aim of the research of this article is to make an analysis of the temporary employment as a mean for students' practice. According to scientists, practical professional competence that consists of three professional values and attitudes, professional skills and abilities, professional knowledge and awareness is formed by the student's knowledge acquired in the university, experience and knowledge that was accumulated earlier and the practice that was performed during the studies. It may be stated that practice is a part of studying process during which students work according to their specialization in a business institution, their knowledge is verified, applied and developed in their professional activity. Usually, in order to fulfil vacancies, employers are looking for specialists who are prepared to do practical job and already have theoretical and practical knowledge, skills and abilities. Because of that students' practice becomes more and more important issue which should be systemically developed and implemented while preparing professionals for their future profession.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42462
Updated:
2016-08-12 15:08:42
Metrics:
Views: 13
Export: