Значения гипотетичности в литовском, польском языках и в литовском говоре окрестностей Пунска в Польше

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Значения гипотетичности в литовском, польском языках и в литовском говоре окрестностей Пунска в Польше
Alternative Title:
Hipotetiškumo reikšmės lietuvių bei lenkų kalbose ir Punsko lietuvių šnektoje
In the Journal:
Baltistica. 2012, t. 47, Nr. 1, p. 73-88
Keywords:
LT
Hipotetiškumas; Lenkų kalba; Punsko lietuvių tarmė.
EN
Hypothetical; Polish language; Punsk Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTHipotetinis modalumas – tai semantinė kategorija, kuria išreiškiamas subjektyvus kalbančiojo požiūris į jo paties išsakytus žodžius (sakinius). Hipotetinio modalumo struktūrai būdingas išskirtinis bruožas – galimybės funktorius (= gali būti, kad…). Intervale tarp teisingumo (=1) ir klaidingumo (=0) skiriama vieta įvairaus laipsnio hipotetiniam modalumui. Semantinė kategorija pasireiškia tuo, kad apima visas kalbines priemones, – leksines, morfologines ir sintaksines, – kuriomis galima perteikti konkrečias reikšmes: šiuo atveju hipotetines. Visose gretinamose kalbose yra leksinių ir sintaksinių hipotetinio modalumo priemonių. Lietuvių bendrinei kalbai bei Punsko šnektai (Lenkijoje) būdingos morfologinės hipotetinio modalumo priemonės. Bendrinėje lietuvių kalboje hipotetinis modalumas išreiškiamas netiesioginės nuosakos (modus relativus) formomis. Punsko šnektoje – palyginti su bendrine lietuvių kalba – ypatingą vietą užima tarminė sudėtinė atliktinė forma (perfectum) su pagalbinio veiksmažodžio būc’ asmenuojamosiomis formomis. Ji gali būti vartojama savarankiškai, kartu su leksinėmis priemonėmis arba sintaksinėse konstrukcijose. Netiesioginės nuosakos formos būdingos tik bendrinei lietuvių kalbai. Punsko šnektoje jos nevartojamos. Išskirtinis hipotetinių reikšmių bruožas yra jų tikimybės laipsniai. Šis bruožas būdingas visoms trims gretinamoms kalboms. Daugeliu atvejų leksinės ir sintaksinės priemonės gretinamose kalbose analogiškos. Kai kurios tarminės leksinės arba sintaksinės priemonės yra lenkų kalbos priemonių vertimai arba skoliniai, pvz.: Punsko šnekta lenkų kalba mislinu [lie. manau] myślę vierinu [lie. tikiu] wierzę kiba [lie. gal] chyba mažum / mažam [lie. gal] może usineša an [lie. gal bus] zanosi się na vierinu, kad… [lie. tikiu, kad] wierzę, że…. [Iš leidinio]

ENHypothetical modality is a semantic category used to express subjective attitude of the speaker to his/her own words (sentences). The exclusive feature of the hypothetical modality structure is possibility functor (=it is possible that...). In the interval between the right (=1) and wrong (=0) the hypothetical modality can vary. The semantic category manifests itself by embracing all linguistic tools - lexical, morphological, and syntactic - through which specific meanings can be revealed: in this case, hypothetical. All compared languages contain lexical and syntactic tools of hypothetical modality. Lithuanian literary language and Punsk dialect (Poland) share morphological tools of hypothetical modality. In the Lithuanian literary language, hypothetical modality is expressed through the forms of relative mood (modus relativus). In Punsk dialect, if compared with the Lithuanian literary language, dialect composite perfect form (perfectum) with conjugative forms of the auxiliary verb būc’. It can be used either individually or together with lexical tools or in syntactical constructions. Relative mood forms are exclusive feature fo the Lithuanian literary language only.They are not used in Punsk dialect. Exclusive feature of hypothetical meanings is their probability degrees. This feature is characteristic to all three compared languages. In most cases, the compared languages have analogous lexical and syntactical tools. Some dialectal lexical or syntactical tools are translations or loanwords from the Polish language, e.g. in Punsk dialect Polish language mislinu [liet. manau - eng. think] myślę vierinu [lie. tikiu - eng. believe] wierzę kiba [lie. gal - eng. maybe] chyba mažum / mažam [lie. gal - eng. maybe] może usineša an [lie. gal bus - eng. may be] zanosi się na vierinu, kad… [lie. tikiu, kad - eng. I believe that] wierzę, że….

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42441
Updated:
2018-12-20 23:37:42
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: