Rytų ir Vakarų meno formų sąveikos problema Focillono ir Baltrušaičio menotyroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų ir Vakarų meno formų sąveikos problema Focillono ir Baltrušaičio menotyroje
Alternative Title:
  • The Problem of interaction between Eastern and Western art forms in Focillon’s and Baltrušaitis’ art studies
  • Problem of interaction between art forms of East and West in the study of art of Foccilon and Baltrušaitis
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2005, t. 12, p. 486-501
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Įtaka; Rytai; Vakarai; Geologinė morfologija; Influence; East; West; Geological morphology.
Keywords:
LT
Geologinė morfologija; Įtaka; Rytai; Vakarai.
EN
East; Geological morphology; Influence; West.
Summary / Abstract:

LTHenri Focillonas (1881-1943) ir daugeli jo idėjų išplėtojęs Jurgis Baltrušaitis (1903-1988) tyrinėjo įvairių meno formų morfologijos pažinimą. Šie menotyrininkai išryškino tarpkultūrines įtakas, sudėtingas formalių meno struktūrų, simbolių bei vaizdinių sistemų sąveikas. Šių medievistų veikaluose tyrinėjami Rytų ir Vakarų tautų stilistinių struktūrų tęstinumo, paveldimumo, meno formų mutacijų ir įsismelkimo į kitą kultūrinę terpę procesai. Straipsnyje taip pat aptariami keli metodologinių meno formų difuzijos tyrinėjimo aspektai, išryškėję H. Focillono ir J. Baltrušaičio viduramžių meno studijose, kuriose ne tik apibrėžiamos sąsajos su kitų civilizacinių pasaulių kultūros ir meno tradicijomis, bet ir kartu keliama europinio kultūrinio tapatumo problema.

ENHenry Focillon (1881-1943) and Jurgis Baltrušaitis (1903-1988), who developed many of his ideas, explored understanding of morphology of various art forms. These art researchers distinguished inter-cultural influences, complex interaction patterns of formal art structures, symbols, and visual systems. Works of these Medieval (medievistai) research the processes of continuity of stylistic structures, inheritance, mutation of art forms and penetration into other cultural medium in Eastern and Western nations. The article also discusses several features of methodological research on diffusion of art forms that emerged in H. Focillon’s and J. Baltrušaitis’ studies of the Middle Ages; these studies go beyond defining connections with cultural and art traditions of other civilization worlds, they also pose the problem of the European cultural identity.

ISBN:
9986638682
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
  • LDK kostiumas Jogailaičių laikais ir po jų / Rūta Guzevičiūtė. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha / redaktorius Rimvydas Petrauskas Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2007 P. 220-230.
  • "Totorių šokio" sklaida LDK kultūros erdvėje / Rūta Guzevičiūtė. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. 12, Algio Uždavinio fenomenas / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. P. 379-400, 546.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4241
Updated:
2018-12-17 11:38:37
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: